Zobacz wszytkie

CIECH: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

17.01.2019 16:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-01-17
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
CIECH S.A. („Emitent" lub „Spółka”) niniejszym podaje daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty kwartalne:
• skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku, rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe - w dniu 28 maja 2019 roku;
• skonsolidowany raport za III kwartały 2019 roku rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 19 listopada 2019 roku

Raport półroczny:
• skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku, rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe – w dniu 10 września 2019 roku

Raporty roczne:
• jednostkowy raport roczny za rok 2018 rok – w dniu 26 marca 2019 roku
• skonsolidowany raport roczny za rok 2018 rok – w dniu 26 marca 2019 roku

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Ponadto Emitent informuje, że:
• skonsolidowane raporty kwartalne zostaną rozszerzone o elementy, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będą publikowane odrębne jednostkowe raporty kwartalne;
• skonsolidowany raport półroczny zostanie rozszerzony o elementy, o których mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, wobec czego, zgodnie z tym przepisem nie będzie publikowany odrębny jednostkowy raport półroczny;
• zgodnie z § 62 ust. 6 Rozporządzenia roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta i roczne sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej będą sporządzone w formie jednego dokumentu;
• zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikowany raport kwartalny oraz skonsolidowany raport kwartalny za ostatni kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject:
Dates of
submission of periodical reports in 2019


Text of the report:


CIECH S.A. (“the Issuer” or “the Company”) hereby
announces the dates of submission of periodical reports in 2019.


Quarterly reports:


podstrony