Zobacz wszytkie

MERCOR S.A.: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

25.01.2019 10:30

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2019


Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

MERCOR S.A.
Temat


Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd „MERCOR” S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku, które przedstawiają się następująco:

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres 01.10.2018 do 31.12.2018: 22.02.2019.
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 obejmujący okres od 01.04.2019 do 30.06.2019: 14.08.2019.

Emitent oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych raportów kwartalnych, a publikowane skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały informacje, do których odwołuje się § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757)

Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny (wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym i raportem firmy audytorskiej) za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 roku obejmujące okres od 01.04.2019 do 30.09.2019: 29.11.2019.

Raporty roczne:
- jednostkowy raport za rok obrotowy 2018/2019 rok obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019: 28.06.2019.
- skonsolidowany raport za rok obrotowy 2018/2019 rok obejmujący okres od 01.04.2018 do 31.03.2019: 28.06.2019.

Zarząd „MERCOR” S.A. przypomina podaną w terminie wcześniejszym informację, że zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 29 października 2009 roku rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca.


Podstawa prawna:
§ 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwem niebędącego państwem członkowskim.Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-25
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2019-01-25
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
podstrony