Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

28.01.2019 10:05

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2019


Data sporządzenia: 2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie), spółka Makarony Polskie SA przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
a) jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 10 kwietnia 2019 roku,
b) raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 29 maja 2019 roku,
c) raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 19 września 2019 roku,
d) raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 27 listopada 2019 roku.

Jednocześnie spółka Makarony Polskie SA informuje, że w 2019 roku:
- nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018 roku oraz za drugi kwartał 2019 roku (na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia),
- nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową jednostki dominującej (na podstawie §62 ust. 1 Rozporządzenia),
- nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową (na podstawie §62 ust. 3 Rozporządzenia).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MAKARONY POLSKIE S.A.
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)35-082
Rzeszów(kod pocztowy)
(miejscowość)Podkarpacka
15a(ulica)
(numer)017 8753010
017 8753020(telefon)

(fax)biuro@makarony.pl
www.makarony.pl(e-mail)

(www)8133278856
691674708(NIP)

(REGON)Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-01-28Beata Majewska-KarpProkurent


2019-01-28Grażyna KozielecProkurentpodstrony