Zobacz wszytkie

CIECH: Powołanie członka RN (ESPI)

28.01.2019 15:23

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w dniu 28 stycznia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka Pana Marka Kośnika.

Życiorys Pana Marka Kośnika

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów MBA na Harvard Business School.
Pan Marek Kośnik pracuje w funduszu private equity - CVC Capital Partners - na stanowisku Senior Managing Director gdzie odpowiada za ocenę projektów inwestycyjnych, nadzór nad portfelem oraz wdrażanie strategii digital. W przeszłości pracował w takich firmach jak Bain & Company, Terra Firma Capital Partners oraz McKinsey & Company. Ma doświadczenie w budowaniu strategii firm, procesach inwestycyjnych, restrukturyzacjach i transformacjach cyfrowych. Inwestor w przedsięwzięcia z obszaru nowych technologii.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Kośnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec CIECH S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec CIECH S.A. jako wspólnik spółki jawnej, spółki osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, bądź jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej. Nie został wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie z przekazanym oświadczeniem, Pan Marek Kośnik spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie").

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Changes to the composition of the Supervisory Board of CIECH S.A.


Text of the Report:


The Management Board of CIECH S.A. (the “Company”)
herewith informs that on 28 January 2019, the Extraordinary Meeting of
the Company appointed Mr Marek Kośnik as
a new member of the Supervisory Board of the Company.


Mr Marek Kośnik’s CV


A graduate of the Faculty of Management at the
University of Warsaw and MBA studies at Harvard Business School.


Mr Marek Kośnik works in a private equity fund – CVC
Capital Partners – as a Senior Managing Director with responsibility for
assessing investment projects, supervising the portfolio and
implementing digital strategies. In the past, he worked for such
companies as Bain & Company, Terra Firma Capital Partners and McKinsey &
Company. He has gained experience in building company strategies,
investment processes, restructuring and digital transformations. An
investor in ​​new technologies projects.


According to the submitted declaration, Mr Marek
Kośnik does not conduct any activity in competition to CIECH S.A.; he
does not participate in a company competitive to CIECH S.A. as a partner
in a registered partnership, general partnership or as a member of a
governing body of a company with a share capital, or as a member of a
governing body in any other competitive legal entity. He has not been
entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the
Act on the National Court Register of 20 August 1997.


According to the submitted declaration, Mr Marek
Kośnik meets the criteria of independence within the meaning of Annex II
to Recommendation of the European Commission 2005/162/EC of 15 February
2005.


Legal basis:

podstrony