Zobacz wszytkie

CIECH: NWZ - lista akcjonariuszy (ESPI)

28.01.2019 15:39

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019


Data sporządzenia: 2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 28 stycznia 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka”), niniejszym podaje wykaz akcjonariuszy, którzy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie") w dniu 28 stycznia 2019 roku, posiadali co najmniej 5% głosów, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

KI Chemistry S.À.R.L – 26.952.052 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 80,33 %, udział w ogólnej liczbie głosów – 51,14%.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny – 3.900.000 akcji i głosów, udział w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu – 11,62%, udział w ogólnej liczbie głosów – 7,40%.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary
Shareholders’ Meeting of CIECH S.A. on 28 January 2019.


Text of the report:
podstrony