Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Terminy przekazywania raportów w 2019 roku (ESPI)

30.01.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2019


Data sporządzenia: 2019-01-30
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych przez SERINUS ENERGY plc w roku obrotowym 2019
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając zgodnie z §80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] („Rozporządzenie”) Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Emitent”, „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019.

Raport roczny za rok 2018 r. - 21 marca 2019 r.

Raport za I kwartał 2019 r. - 16 maja 2019 r.

Raport za I półrocze 2019 r. - 14 sierpnia 2019 r.

Raport za III kwartał 2019 r. - 14 listopada 2019 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §60 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie przekazywał jednostkowych śródrocznych raportów okresowych, a jedynie skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne. Ponadto, zgodnie z §79 ust. 10 Rozporządzenia, Emitent informuje, że skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej zostanie przekazane przez Spółkę w dniu 31 maja 2019 r.

Zważywszy że akcje Spółki notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, stosowna informacja dotycząca terminów publikacji raportów jest także przekazywana do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 3/2019Date: 2019-01-30Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Schedule for the publication of periodic reports by SERINUS
ENERGY plc in 2019


Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering –
current and periodic information


Content:Pursuant to Article 80 (1) of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information
[…] (“Regulation”), the Management of SERINUS ENERGY plc (the “Issuer”
or the “Company”) announces to the public the schedule for the
publication of periodic reports in 2019.


- Annual Report for 2018– March 21, 2019


- Report for the 1st quarter of 2019 – May 16, 2019


- Semi-annual report for the 1st half of 2019 – August 14, 2019


- Report for the 3rd quarter of 2019 – November 14, 2019


Furthermore, the Issuer announces that it will not publish stand-alone
interim periodic reports and it will only publish consolidated quarterly
and semi-annual reports in accordance with Article 60 (3) of the
Regulation. Moreover, pursuant to Article 79 (10) of the Regulation the
Issuer announces that a consolidated report on payments to the public
administration will be published by the Company on May 31, 2019.


Considering that the shares of the Company are listed on AIM in the UK,
respective information regarding the timetable for statutory filings has
been filed by the Company in the UK and will also be available on the
Company's website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-30Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony