Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Umowa NTT Technology sp. z o.o. ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji (ESPI)

15.02.2019 15:54

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019


Data sporządzenia: 2019-02-15
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej : „Emitent”) informuje, iż w dniu 15 lutego 2019 otrzymał od spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca”, „NTT Technology”), informację o zawarciu umowy wykonawczej ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji (dalej: „Zamawiający”), której przedmiot objęty jest Umową Ramową nr 280/103/BŁiI/18/TG/PMP z dnia 11 grudnia 2018 roku.
Umowę Ramową zawarto w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania” .
Przedmiotem umowy jest dostawa 3 665 sztuk zestawów sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem składających się z komputera NTT Business W513M wyprodukowanego przez Emitenta i Monitora LED, za wynagrodzeniem w wysokości 14 601 250,05 PLN (słownie: czternaście milionów sześćset jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 05/100) brutto (dalej: „Wynagrodzenie”) na potrzeby komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienie usług gwarancyjnych sprzętu.
NTT Technology zobowiązane jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
Warunki transakcji w zakresie cen i uzyskanej marży przez NTT Technology Sp. z o.o. nie odbiegają od standardów rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy oraz opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy, trwającego dłużej niż 5 dni roboczych w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia Sprzętu niespełniającego wymogów określonych lub dostawy Sprzętu bez wymaganych Umową dokumentów lub licencji na oprogramowanie.
W przypadku stwierdzonych uchybień w wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa do naliczania kar umownych, w wysokości określonej w umowie, chyba że szkoda została spowodowana działaniem „Siły wyższej”, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
W szczególności Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy w wysokości: 10 % wartości brutto Przedmiotu umowy z tytułu odstąpienia lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 10% wartości netto Przedmiotu umowy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu, oraz 0,3% wartości brutto Przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu umowy. Prawo naliczenia kar umownych, o których mowa powyżej nie ma zastosowania w przypadku gdy opóźnienie wynika z winy Zamawiającego
Niezależnie od kar umownych, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzeni a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-15Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2019-02-15Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
podstrony