Zobacz wszytkie

CIECH: Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość aktywa (ESPI)

21.02.2019 16:15

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2019


Data sporządzenia: 2019-02-21
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Informacja o odwróceniu odpisu aktualizującego wartość aktywa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Spółka”) informuje, że w ramach prac nad sprawozdaniem jednostkowym za 2018 rok przeprowadziła testy na utratę wartości zaangażowania Spółki w spółkach zależnych. Na podstawie przeprowadzonych analiz, Zarząd Spółki podjął decyzję o odwróceniu w całości dokonanych historycznie odpisów aktualizujących wartość udziałów w SDC GmbH w kwocie ok. 260 mln zł.

Jako wartość możliwą do odzyskania zastosowano wartość użytkową oszacowaną na podstawie modelu zdyskontowanych przepływów pieniężnych, uwzględniającego założenia wynikające z otoczenia rynkowego, w szczególności cen produktów sodowych, rynku energii elektrycznej oraz cen surowców.

Kwota odwrócenia odpisu powiększy wysokość jednostkowego wyniku finansowego netto Spółki za 2018 rok i nie wpłynie na wysokość skonsolidowanego zysku netto Grupy CIECH za 2018 rok.

Wysokość cofniętego odpisu podlega badaniu przez audytora, dlatego może jeszcze ulec zmianie. Ostateczna kwota odwrócenia odpisu zostanie przedstawiona w jednostkowym raporcie rocznym Spółki za 2018 rok, którego opublikowanie jest planowane na dzień 26 marca 2019 roku.

Powyższa operacja będzie miała charakter niegotówkowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Information on reversal of an asset revaluation write-off


Text of the report:
podstrony