Zobacz wszytkie

MERCOR S.A.: SA-QSr3 2018/2019 (ESPI)

22.02.2019 07:59

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2018
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-10-01 do 2018-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-02-22
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-313 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-313 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-04-01 do 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej278 375249 35064 79358 949
Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej24 09317 6165 6084 165
Zysk/strata brutto na działalności kontynuowanej21 22515 6604 9403 702
Zysk/strata netto na działalności kontynuowanej16 28711 7883 7912 787
Zysk/strata netto z działalności zaniechanej(416)(714)(97)(169)
Zysk/strata netto15 87111 0743 6942 618
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej11 7431 0142 733240
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej(6 583)6 633(1 532)1 568
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej(3 736)(6 072)(870)(1 436)
Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej1 4241 575331372
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej(241)(287)(56)(68)
Przepływy pieniężne netto razem1 1831 288275304
Aktywa razem344 651316 27480 15175 151
Zobowiązania długoterminowe99 06144 96123 03710 683
Zobowiązania krótkoterminowe98 322140 23523 09833 322
Kapitał własny146 268131 07834 01631 146
Kapitał podstawowy3 9153 915910930
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego141 506126 23232 90829 995
Liczba akcji15 658 53515 658 53515 658 53515 658 535
Zysk/strata netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej1,040,750,240,18
Zysk/strata netto na jedną akcję z działalności zaniechanej(0,03)(0,04)(0,01)(0,01)
Zysk/strata netto na jedną akcję1,010,710,230,17
Wartość księgowa na jedną akcję9,048,062,101,92


Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR
według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres
sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,3000 na dzień 13 grudnia 2018
roku i po kursie 4,2085 na dzień 31 marca 2018 roku.Pozycje
sprawozdania z całkowitych dochod
podstrony