Zobacz wszytkie

HARPER HYGIENICS S.A.: Q 3/2018: formularz raportu kwartalnego (ESPI)

25.02.2019 18:44

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3/2018
(kwartał) (rok)
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-10-01 do 2018-12-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2019-02-25
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie142A
(ulica)(numer)
25 759 36 43-4725 759 36 91
(telefon)(fax)
kontakt@harperhygienics.comwww.harperhygienics.com
(e-mail)(www)
521-012-05-98002203701
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
przychody ze sprzedaży185 651198 04844 09846 931
zysk brutto na sprzedaży40 42635 6049 6028 437
zysk / (strata) na działalności operacyjnej-316215-7551
zysk / (strata) brutto-5 7612 200-1 368521
zysk / (strata) netto-7 4682 950-1 774699
EBITDA6 8438 7931 6252 084
AKTYWA
aktywa trwałe165 722169 04138 54040 529
aktywa obrotowe65 22279 60615 16819 086
aktywa razem230 944248 64653 70859 615
PASYWA
kapitał własny64 86575 98915 08518 219
zobowiązania długoterminowe41 74641 9849 70810 066
zobowiązania krótkoterminowe124 332130 67428 91431 330
pasywa razem230 944248 64653 70859 615
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skrócone jednostkowe sprawozadnie finansowe Harper Hygienics Q3.2018.pdfSkrócone jednostkowe sprawozadnie finansowe Harper Hygienics Q3.2018
Raport Harper Hygienics Q3.2018.pdfRaport Harper Hygienics Q3.2018

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-25Dmitrij KostojanskijPrezes Zarządu
2019-02-25Andrzej Kowalski Członek Zarządu
2019-02-25Sergejs BinkovskisCzłonek Zarządu
podstrony