Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Pozew przeciwko podwykonawcom (ESPI)

26.02.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019
Data sporządzenia:2019-02-26
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej w Rumunii
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji na temat projektu gazowego Moftinu w Rumunii.

W dniu 25 lutego 2019 r. Serinus złożył pozew przeciwko podwykonawcom za liczne opóźnienia i naruszenia warunków umowy przy produkcji modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation unit - LTS) oraz modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol unit - TEG) (razem „Moduły”) (zob. raport bieżący nr 4/2019). Biorąc pod uwagę brak postępu prac po stronie podwykonawców w zakresie wytwarzania Modułów oraz przygotowania dokumentacji do ich certyfikacji, Spółka podjęła decyzję o przetransportowaniu Modułów do Rumunii, gdzie podmiot realizujący kontrakt wykonawczy EPC - Confind SRL (dalej „Confind”) ma podjąć działania w celu ukończenia prac. Pierwotnie Spółka oceniała, że prace zaplanowane do realizacji przez Confind będą ograniczone do montażu i przeprowadzenie testów Modułów. W dniu 28 stycznia 2019 r. Moduły zostały dostarczone do hal fabrycznych należących do Confind, gdzie po ich rozpakowaniu i zmontowaniu spółka Confind rozpoczęła proces przeglądu i testów. W ich trakcie stwierdzono braki, wykraczające poza pierwotne założenia.

W trakcie przeprowadzonego przeglądu odkryto brak wielu elementów Modułów, brak odpowiedniej kalibracji niektórych instrumentów (wbrew wymaganiom specyfikacji projektowej), a także stwierdzono konieczność ponownego wykonania części elementów Modułów w związku z niewłaściwą jakością wykonania. Spółka wraz z firmą realizująca kontrakt wykonawczy Confind czynią usilne starania, aby dokończyć prace naprawcze, zamówić brakujące elementy i przeprowadzić ostateczny montaż. Gdy tylko prace te zostaną zrealizowane, Moduły będą poddane pełnemu procesowi testów w halach fabrycznych Confind. Zakłada się, że ukończenie prac, testy i certyfikacja Modułów zajmą dwa tygodnie, o ile w takcie testów Modułów nie zostaną stwierdzone kolejne nieprawidłowości.

W zależności od przebiegu realizacji zamówień i testów, Spółka przewiduje, że Moduły zostaną przetransportowane do zakładu przetwarzania gazu Moftinu w terminie między początkiem a połową marca. Zakłada się, że gdy Moduły trafią na miejsce, ich odbiór techniczny i montaż zajmą około tygodnia. Po oddaniu Modułów do eksploatacji i uruchomieniu produkcji gazu w zakładzie przetwarzania rozpocznie się jego przesył do systemu rurociągów Transgaz w celu sprzedaży.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com .
Załączniki
PlikOpis
5 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 5/2019Date: 2019-02-26Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Romania Operational Update


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”)
is listed on AIM in the UK, the Management of the Company informs that
it has published information outside the Republic of Poland announcing
an operational update for the Moftinu gas Project in Romania.


On 25 February 2019 Serinus filed a suit against subcontractors for
various delays and contractual breaches with regard to the manufacturing
of the Low Temperature Separation (“LTS”) and Triethylene Glycol (“TEG”)
units (together the “Units”) (see current report No. 4/2019). Given the
failure of the sub-contractors to advance the fabrication and
documentation for certification of the Units, the Company made the
decision to have the Units transported to Romania where the EPC
Contractor, Confind SRL (“Confind”) would endeavour to complete what was
considered at the time to be minor remaining completion and testing work
on the Units. The Units were delivered to the Confind fabrication yard
on 28 January 2019. After unpacking and reassembling the units Confind
began the process of inspection and testing, at which time it was
determined that the fabrication of the Units was much more incomplete
than expected.


During the inspection, it was discovered that numerous components were
missing from the units, some instruments were not properly calibrated to
design specifications, and some fabrication work had to be redone to
correct subpar fabrication work. The Company and the EPC Contractor have
worked diligently to complete the remedial work, procure the missing
components and complete final assembly. Once this work is completed, the
Units will undergo a complete sequence of testing in the Confind
fabrication yard. The completion, testing and certification of the Units
are expected to take two weeks from today subject to the revelation of
no further issues whilst testing the Units.


Subject to procurement and testing the Company expects the Units to be
moved to the Moftinu Gas Plant in early to mid-March. Once onsite it is
expected that assembly and installation will take approximately one
week. The commissioning of the units will then be undertaken with gas
production flowing through the plant and into the Transgaz system for
sale.

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-26Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony