Zobacz wszytkie

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.: R /: formularz raportu rocznego (ESPI)

27.02.2019 19:03

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według Miedzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2019-02-27
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
20-607Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Konrada Wallenroda4c
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.assecobs.pl
(e-mail)(www)
522-26-12-717017293003
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE









WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2018201720182017

Przychody operacyjne254 690 212 79356 69050 131

Zysk z działalności operacyjnej76 57762 18817 94714 651

Zysk brutto76 12961 99417 84214 605

Zysk netto za okres sprawozdawczy62 56950 13814 66411 812

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej80 19463 97518 79415 072

Środki pieniężne netto wygenerowane (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej(12 516)(114 175)(2 933)(26 898)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej(51 964)(23 084)(12 178)(5 438)

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu (okresem porównywalnym jest 31.12.2017)12 800(2 914)2 977(699)

Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,871,500,440,35
























Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa








Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU











INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU










Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


























PlikOpis













Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe ABS_2018.pdfSprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności ABS_2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Wybrane dane finansowe ABS_2018.pdfWybrane dane finansowe Asseco Business Solutions S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Asseco sprawozdanie z badania 2018 PODPIS.pdfSprawozdanie z badania rocznego sprawozdanie finansowego Asseco Business Solution S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego_ABS 2018.pdfOświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Asseco Business Solutions S.A. za rok 2018
Informacja zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej ABS_2018.pdfInformacja dotyczącą wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej
Informacja zarządu dotycząca działalności MCL w 2018.pdfInformacja Zarządu dotycząca działalności Macrologic w 2018 roku
Oświadczenie Rady Nadzorczej dot. Komietu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Komitety Audytu
Ocena Rady Nadzorczej dot. sprawozdań Spółki.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca Sprawozdanie Finansowego Asseco Business Solutions S.A.

Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU









PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-02-27Wojciech BarczentewiczPrezes Zarządu


2019-02-27Piotr MasłowskiWiceprezes Zarządu


2019-02-27Andreas EndersWiceprezes Zarządu


2019-02-27Mariusz LizonCzłonek Zarządu
















Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH









PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-02-27Artur CzabajGłówny Księgowy















podstrony