Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Informacja produktowa (ESPI)

07.03.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2019
Data sporządzenia:2019-03-07
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Rumunia - Moduł LTS w drodze do Moftinu
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 1 marca 2019 r. oraz wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest informacja o zakończeniu ostatecznego montażu i testów modułu do niskotemperaturowej separacji (ang. Low Temperature Separation – „LTS”). Moduł LTS został załadowany i opuścił dziś halę fabryczną firmy Confind w rumuńskiej miejscowości Campina. Jest przewożony do zakładu przetwarzania Moftinu, który zlokalizowany jest w odległości ok. 550 km od obiektów Confind.

Po przewiezieniu na miejsce modułu LTS rozpocznie się jego ponowny montaż, a następnie podjęte zostaną prace nad instalacją modułu w ramach przygotowań do produkcji gazu.

Prace montażowo-instalacyjne dotyczące modułu do odwadniania glikolu trietylenowego (ang. Triethylene Glycol – „TEG”) przebiegają zgodnie z planem.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com .
Załączniki
PlikOpis
7 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 7/2019Date: 2019-03-07Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Romania - LTS Unit Enroute to Moftinu


Legal basis: other regulations


Content:Referring to current report No. 6/2019 of 1 March
2019 and in view of the requirement of Article 62.8 of the Act of 29
July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of SERINUS
ENERGY plc (the “Company”) are listed on AIM in the UK, the
Management of the Company informs that it has published information
outside the Republic of Poland announcing that the final assembly and
testing of the Low Temperature Separation Unit (“LTS”) has been
completed. The LTS was loaded and has left today from the Confind
fabrication yard in Campina, Romania to the Moftinu plant site. The
Moftinu site is approximately 550 km from the Confind facility.


Once on site the LTS will be reassembled and work will commence to
install the unit in preparation for gas production.


The reassembly and installation of the Triethylene Glycol Unit (“TEG”)
is proceeding as planned.


The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-07Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony