Zobacz wszytkie

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej (ESPI)

07.03.2019 15:28

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr4/2019


Data sporządzenia: 2019-03-07
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że 7 marca 2019 r. spółce zależnej od Emitenta - TAURON Sprzedaż sp. z o.o. („Spółka Zależna”) doręczono odpis pozwu wniesionego przeciwko Spółce Zależnej przez HSH Nordbank AG z siedzibą w Hamburgu („Powód”).

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez Spółkę Zależną na rzecz Powoda łącznej kwoty 232 878 578,36 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, tytułem:
- odszkodowania (na łączną kwotę 36 251 978,36 zł) z tytułu niewykonywania przez Spółkę Zależną umów sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii oraz
- kar umownych (na łączną kwotę 196 626 600 zł) naliczonych w związku z wypowiedzeniem wyżej wymienionych umów.

Powód dochodzi roszczeń wynikających z nabycia w drodze przelewu wierzytelności przysługujących, według jego twierdzeń, pierwotnie spółkom grupy in.ventus, tj.:
- in.ventus sp. z o.o. EW Dobrzyń sp.k.,
- in.ventus sp. z o.o. INO 1 sp.k.,
- in.ventus sp. z o.o. EW Gołdap sp.k.

O wypowiedzeniu przez Spółkę Zależną długoterminowych umów na zakup praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2017 z 28 lutego 2017 r.

Sądem właściwym dla rozpoznania powództwa jest Sąd Okręgowy w Krakowie.

Spółka Zależna przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew.

Wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia w ocenie Spółki Zależnej wskazuje na całkowitą bezzasadność dochodzonych roszczeń.

Ponadto, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2018 z 2 października 2018 r., Emitent informuje, że kontynuuje negocjacje w sprawie nabycia należących do spółek grupy in.ventus farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. P. Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-07Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2019-03-07Dariusz NiemiecProkurent
podstrony