Zobacz wszytkie

NTT SYSTEM S.A.: Umowa NTT Technology sp. z o.o. ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji (ESPI)

15.03.2019 11:12

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019


Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
NTT SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej : „Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2019
roku otrzymał od spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca”, „NTT Technology”), zawiadomienie o zawarciu kolejnej umowy wykonawczej ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji
(dalej„Zamawiający”, „KGP’), której przedmiot objęty jest Umową Ramową nr 280/103/BŁiI/18/TG/PMP z dnia
11 grudnia 2018 roku pn.: „Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania”.

Przedmiotem umowy jest dostawa 1 000 sztuk zestawów sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem, składających się z komputera NTT Business W512M wyprodukowanego przez Emitenta i Monitora LED,
za wynagrodzeniem w wysokości 2 431 710,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziesięć 00/100) brutto, na potrzeby komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych
Policji oraz zapewnienie usług gwarancyjnych dostarczonego sprzętu.
NTT Technology zobowiązane jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 16 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Warunki transakcji w zakresie cen i uzyskanej marży przez NTT Technology Sp. z o.o.
nie odbiegają od standardów rynkowych.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów i zostały przekazane przez Spółkę w RB nr 4/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku, opisującym zasady realizacji kontraktu zawartego w ramach powyższej Umowy Ramowej.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzeni a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NTT SYSTEM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa-WesołaZakręt
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trakt Brzeski89
(ulica)(numer)
+48 (22) 773 62 00, +48 (22) 773 62 98 +48 (22) 773 62 99
(telefon)(fax)
inwestor@ntt.plwww.ntt.pl
(e-mail)(www)
113-25-18-41515854360
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2019-03-15Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski
podstrony