Zobacz wszytkie

BLOOBER TEAM S.A.: Zbycie akcji przez fundusze zarządzane przez Millenium TFI SA (ESPI)

15.03.2019 17:17

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr7/2019
Data sporządzenia:2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) , Zarząd Bloober Team S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Millenium TFI S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Millenium TFI S.A. zawiadomiło w dniu dzisiejszym Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez Millenium TFI S.A. funduszy poniżej progu 5%, do poziomu 4,9668 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 1050 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 13 marca 2018r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millenium TFI S.A. posiadały łącznie 88.829 (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, co stanowiło 5,0263% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 88.829 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,0263% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 15 marca 2018 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millenium TFI S.A. posiadają 87.779 (osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 4,9668% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 87.779 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,9668% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Millenium_zawiadomienie_15.03.2019.pdfZawiadomienie akcjonariusza 15.03.2019r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Piotr BabienoPrezes Zarządu
podstrony