Zobacz wszytkie

TAURON POLSKA ENERGIA S.A.: Zmiana szacunkowych wyników Grupy za IV kwartał i rok 2018 (ESPI)

15.03.2019 17:19

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2019


Data sporządzenia: 2019-03-15
Skrócona nazwa emitenta
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
Temat
Utworzenie rezerwy oraz związana z tym zmiana szacunkowych wyników Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
TAURON Polska Energia S.A. („Emitent”) informuje, że w ramach prac nad sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r., działając zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zidentyfikował konieczność utworzenia w IV kwartale 2018 r. rezerwy w Segmencie Sprzedaży na kontrakty rodzące obciążenia w wysokości 214 mln zł.

Podstawą utworzenia rezerwy było dokonanie szacunku wpływu regulacji prawnych dotyczących ustabilizowania cen dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w 2019 r., a w szczególności ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych ustaw („Ustawa”), na wyniki finansowe Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej Emitenta. Rezerwa dotyczy przede wszystkim umów na dostawę energii dla gospodarstw domowych (tzw. taryfa G).

Emitent podkreśla, iż rezerwa została oszacowana w oparciu o stan prawny obowiązujący na 31 grudnia 2018 r. i będzie aktualizowana na kolejne daty bilansowe zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi w tych datach.

O prowadzonych analizach prawnych i księgowych dotyczących ujęcia wspomnianych wyżej regulacji w sprawozdaniach finansowych Grupy TAURON, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2019 z 26 lutego 2019 r.

Biorąc pod uwagę fakt utworzenia rezerwy oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z 26 lutego 2019 r. Emitent poniżej prezentuje zaktualizowane szacunkowe wyniki finansowe Grupy TAURON za 2018 r. i IV kwartał 2018 r.

(a) 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 18 122 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 3 375 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (207) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 731 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 517 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: 321 mln zł
EBIT (zysk operacyjny): 791 mln zł
Ujemne różnice kursowe: (83) mln zł
Zysk brutto: 505 mln zł
Zysk netto: 207 mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 3 672 mln zł

(b) IV kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 820 mln zł
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 403 mln zł, w tym:
- EBITDA segmentu Wydobycie: (113) mln zł
- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 82 mln zł
- EBITDA segmentu Dystrybucja: 561 mln zł
- EBITDA segmentu Sprzedaż: (131) mln zł
EBIT (strata operacyjna): (515) mln zł
Ujemne różnice kursowe: (20) mln zł
Strata brutto: (584) mln zł
Strata netto: (648) mln zł
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 1 347 mln zł

Dług netto na 31 grudnia 2018 r.: 8 629 mln zł
Wskaźnik dług netto/EBITDA na 31 grudnia 2018 r.: 2,54x (w kalkulacji wskaźnika nie uwzględniono zadłużenia w wysokości 1,54 mld zł wynikającego z wyemitowanych obligacji podporządkowanych).

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w zaudytowanym skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


CURRENT REPORT No. 6/2019

Information about provision and a resulting change to TAURON Polska
Energia Capital Group’s estimated results for 2018 and Q4 2018

TAURON Polska Energia S.A. (”Issuer”) announces that while drafting
their consolidated financial statements for 2018, acting in accordance
with IAS 37 Provisions, they identified the need to set up a provision
in Q4 2018 related to contracts in the Supply Segment leading to charges
in the financial statements in the amount of PLN 214 million.


The basis for setting up the provision was the estimation of the impact
of the legal regulations related to stabilization of prices for
electricity delivery to final consumers in 2019, and in particular of
the act of December 28, 2018 on the amendment to the act on excise tax
and amending some other acts (”Act”) on the financial results of the
Issuer’s Capital Group’s Supply Segment. The provision is related, first
of all, to the contracts for electricity delivery to households (the
so-called G tariff).


The Issuer emphasizes that the provision was estimated based on the
legal status in force as of December 31, 2018 and it will be updated as
of the subsequent balance sheet dates in accordance with the legal
regulations in force as of these dates.


The Issuer informed about conducting the legal and accounting analyses
related to recognizing the above mentioned regulations in TAURON Group’s
financial statements, in current report no. 3/2019 of February 26, 2019.


Taking into consideration the fact of setting up the provision and in
reference to current report no. 3/2019 of February 26, 2019 the Issuer
presents below TAURON Group’s updated estimated results for 2018 and Q4
2018.

(a) 2018


Sales revenue: PLN 18,122 million


EBITDA (operating profit increased by depreciation, amortization and
write-offs for non-financial assets): PLN 3,375 million, including:


- Mining segment’s EBITDA: PLN (207) million


- Generation segment’s EBITDA: PLN 731 million


- Distribution segment’s EBITDA: PLN 2,517 million


- Supply segment’s EBITDA: PLN 321 million


EBIT (operating profit): PLN 791 million


Negative exchange rate differences: PLN (83) million


Gross profit: PLN 505 million


Net profit: PLN 207 million


CAPEX: PLN 3,672 million

(b) Q4 2018


Sales revenue: PLN 4,820 million


EBITDA (operating profit increased by depreciation, amortization and
write-offs for non-financial assets): PLN 403 million, including:


- Mining segment’s EBITDA: PLN (113) million


- Generation segment’s EBITDA: PLN 82 million


- Distribution segment’s EBITDA: PLN 561 million


- Supply segment’s EBITDA: PLN (131) million


EBIT (operating loss): PLN (515) million


Negative exchange rate differences: PLN (20) million


Gross loss: PLN (584) million


Net loss: PLN (648) million


CAPEX: PLN 1,347 million


Net debt as of December 31, 2018: PLN 8,629 million


Net debt/EBITDA ratio as of December 31, 2018: 2,54x (the ratio
calculation does not include PLN 1.54 billion of debt stemming from
subordinated bonds issued).

The final financial results will be presented in the audited
consolidated annual financial statements of TAURON Polska Energia S.A.
Capital Group for 2018.

Legal basis:


Art. 17 sec. 1 of MAR – inside information
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-114Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
ks. P. Ściegiennego3
(ulica)(numer)
(32) 744 27 04(32) 774 29 81 (32) 774 27 99
(telefon)(fax)
sekretariat@tauron.plwww.tauron.pl
(e-mail)(www)
9542583988240524697
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-15Marek WadowskiWiceprezes Zarządu
2019-03-15Krzysztof SurmaProkurent
podstrony