Zobacz wszytkie

SYMBIO POLSKA S.A.: Nabycie akcji przez Look Group sp z o.o. (ESPI)

18.03.2019 14:01

Nazwa arkusza: RAPORT

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


RAPORT UNI - PL nr6/2019


Data sporządzenia:2019-03-18
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. ("Emitent"), przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego w dniu 14.03.2019 r. od Look Group sp z o.o. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Look Group sp z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleje Jerozolimskie 151 lok. 3 U 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000717712 („Look Group”) niniejszym informuje o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce SYMBIO POLSKA S.A.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
12 marca 2019 roku, rozliczenie transakcji kupna 6.529.663 akcji.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed zmianą udziału „Look Group” nie posiadała żadnych akcji SYMBIO POLSKA S.A..
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
6.529.663 akcje, które stanowią łącznie 95,15% w kapitale zakładowym i uprawniały do 6.529.663 głosów, stanowiących 95,15% ogólnej liczby głosów.
4) -
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.
7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art.69b ust.2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. brak takich głosów.
8) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. brak takich głosów.
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. brak takich głosów."
Załączniki
PlikOpis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SYMBIO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SYMBIO POLSKA S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-228Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zawieprzycka8m
(ulica)(numer)
+48 81 756 46 00+48 81 756 46 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7122378275430941669
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-18Sebastian FrydrychPrezes Zarządu
podstrony