Zobacz wszytkie

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.: Oddalenie apelacji od wyroku Sądu ws. umowy renty odpłatnej (ESPI)

19.03.2019 17:04

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/2019


Data sporządzenia: 2019-03-19
Skrócona nazwa emitenta
FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
Temat
Wyrok Sądu Apelacyjnego oddalający apelację Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego stwierdzającego, iż umowa renty odpłatnej jest nieważna
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 pt. „Wyrok Sądu Okręgowego stwierdzający, iż umowa renty odpłatnej zawarta przez spółkę zależną jest nieważna” opublikowanego w systemie ESPI w dniu 9 listopada 2018 r. informuje, iż w dniu 18 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku V Wydział Cywilny oddalił apelację Emitenta od wyroku Sądu Okręgowego w Toruniu, I Wydział Cywilny wydanego w dniu 8 listopada 2018 roku stwierdzającego nieważność umowy renty odpłatnej zawartej z Seniorem przez spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. oraz zasądzającego na rzecz spadkobierczyni Seniora zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 10.817,00 zł oraz zasądzającego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 10.059,03 zł tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych z uwagi na fakt, że spadkobierczyni Seniora była w całości zwolniona od kosztów sądowych.
Sąd Apelacyjny zasądził od Emitenta na rzecz powódki (spadkobierczyni Seniora) kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Powyższy wyrok jest prawomocny. Emitent złożył wniosek o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Powyższa sprawa cywilna toczyła się z powództwa spadkobierczyni Seniora o stwierdzenie nieważności zawartej umowy renty odpłatnej.
W powyższej sprawie wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę 201.000 zł.
Powyższa informacja jest publikowana ze względu na istotną wartość rynkową (kwota 201.000 zł) lokalu mieszkalnego (stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) będącego przedmiotem sporu. Wskutek oddalenia apelacji Emitenta przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na spadkobierczynię Seniora na mocy prawomocnego wyroku sądu. Natomiast Funduszowi Hipotecznemu DOM Spółka Akcyjna (Emitent) przysługuje roszczenie o zwrot kwot stanowiących miesięczną rentę dożywotnią oraz wszelkich nakładów/kosztów poniesionych na ten lokal. Wskutek połączenia spółek: Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. (Spółka Przejmowana), Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest następcą prawnym spółce zależnej Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A., która z dniem połączenia przestała istnieć.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-867
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)AL. JANA PAWŁA II
29(ulica)
(numer)+48 22 100 50 00
+48 22 100 50 01(telefon)

(fax)

www.funduszhipoteczny.pl(e-mail)

(www)5272589498
141621017(NIP)

(REGON)Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-19Robert MajkowskiPrezes Zarządu
podstrony