Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Oferta akcji zwykłych nowej emisji (ESPI)

20.03.2019 09:05

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2019
Data sporządzenia:2019-03-20
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Serinus Energy pozyskał 3 mln USD w ramach niepublicznej oferty akcji zwykłych nowej emisji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka") informuje o przeprowadzeniu oferty 21.553.583 Jednostek (zgodnie z definicją podaną poniżej) w cenie 10,5 pensów za Jednostkę („Cena w Ofercie”), dokonanej w celu pozyskania łącznie 3 milionów wpływów brutto („Oferta”). Oferta Spółki została skierowana do inwestorów instytucjonalnych i innych inwestorów. Zakończenie oferty jest uwarunkowane między innymi dopuszczeniem Akcji z Oferty (zgodnie z definicją podaną poniżej) do obrotu na rynku AIM. Cena w Ofercie zawiera 2,4% premię w stosunku do średniego kursu na zamknięciu w dniu 19 marca 2019 r.

Na każdą Jednostkę składa się jedna akcja zwykła Spółki o wartości 10,5 pensów każda („Akcje w Ofercie”) oraz 0,105 warrantów upoważniających do nabycia akcji Spółki („Warrant”). Każdy z Warrantów, które są nienotowane i w pełni zbywalne, uprawnia posiadacza do nabycia jednej akcji zwykłej po Cenie w Ofercie przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia, w którym akcje wyemitowane w ramach Oferty zostaną dopuszczone do obrotu na rynku AIM („Data Zamknięcia”). Warranty muszą zostać zatwierdzone specjalną uchwałą akcjonariuszy Spółki (na walnym zgromadzeniu zwołanym wkrótce) przed datą wykonania Warrantów.

Środki pozyskane w ramach Oferty zostaną wykorzystane w celu dokonania na rzecz EBOR spłaty w kwocie 2,9 mln USD, przypadającej na dzień 31 marca 2019 r. Zakładając, że zagospodarowanie aktywów w Rumunii i Tunezji będzie przebiegać zgodnie z prognozami kierownictwa oraz że ceny ropy i gazu w tym okresie będą utrzymywały się na tym samym lub zbliżonym do obecnego poziomie, Spółka przewiduje pełne zabezpieczenie finansowania na okres co najmniej 12 miesięcy począwszy od dnia zakończenia Oferty. Jednocześnie nadal konieczne będzie uzyskanie od EBOR zwolnienia z wymogu utrzymania przez Spółkę kowenantów, wymaganych warunkami umów finansowania dłużnego. Zwolnienia takie Spółka otrzymała dla okresów kończących się 30 września 2018 r. oraz 31 grudnia 2018 r., a będą one konieczne również w dalszych kwartałach do 30 września 2019 r.


SZCZEGÓŁY OFERTY

Spółka przeprowadziła Ofertę jako emitent. Nabywcy objęli łącznie 21.553.583 Jednostek (obejmujących 21.553.583 akcji zwykłych i 2.263.127 Warrantów) po Cenie w Ofercie. Wpływy brutto wyniosły 3 miliony USD.
Złożono wniosek o dopuszczenie Akcji w Ofercie do obrotu na rynku AIM („Dopuszczenie”). Dopuszczenie Akcji w Ofercie do obrotu ma nastąpić dnia 26 marca 2019 r. lub w zbliżonym terminie.

Akcje w Ofercie będą miały równorzędny status (pari passu) z wcześniej wyemitowanymi Akcjami Zwykłymi, w tym w zakresie prawa do dywidendy i innych form podziału zysku, zadeklarowanych przez Spółkę po dacie emisji Akcji w Ofercie.

Kapitał zakładowy Spółki po Dopuszczeniu Akcji z Oferty do obrotu będzie się dzielić na 238.872.388 akcji zwykłych, dających prawo głosu, bez wartości nominalnej. Akcjonariusze Spółki mogą posłużyć się tą liczbą, stosując ją jako mianownik w obliczeniach pozwalających stwierdzić, czy dany akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić posiadany udział lub zmianę udziału w Spółce zgodnie z zasadami dotyczącymi ujawnień i przejrzystości opublikowanymi przez Financial Conduct Authority.

NINIEJSZY KOMUNIKAT I ZAWARTE W NIM INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER INFORMACJI ZASTRZEŻONYCH I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UPOWSZECHNIANIA, DYSTRYBUCJI LUB PUBLIKACJI, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI, POŚREDNIO LUB BEZPOŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH (W TYM W TERYTORIACH LUB POSIADŁOŚCIACH USA, W DANYM STANIE USA LUB W DYSTRYKCIE KOLUMBII), KANADZIE, AUSTRALII, JAPONII, RPA LUB ANI W INNYM PAŃSTWIE LUB JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE UPOWSZECHNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB PUBLIKACJA BYŁABY NIEZGODNA Z PRAWEM.

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE STANOWI OFERTY SPRZEDAŻY LUB EMISJI ANI TEŻ ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAKUPU LUB ZAPISU BĄDŹ INNEGO NABYCIA NOWYCH AKCJI ZWYKŁYCH SERINUS ENERGY PLC.

NINIEJSZY KOMUNIKAT ZAWIERA INFORMACJE POUFNE ZGODNIE Z DEFINICJĄ OKREŚLONĄ W ROZPORZĄDZENIU UE NR 596/2014 W SPRAWIE NADUŻYĆ NA RYNKU FINANSOWYM.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść stosownego komunikatu sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com .


ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Numis Securities Limited oraz FirstEnergy Capital LLP, podlegający zezwoleniu i regulacji sprawowanej przez urząd FCA [ang. Financial Conduct Authority] w Wielkiej Brytanii, działają wyłącznie na rzecz Spółki i żadnego innego podmiotu w związku z Ofertą i nie ponoszą wobec stron innych niż Spółka żadnej odpowiedzialności za zapewnienie im doradztwa w związku z Ofertą lub innymi kwestiami, o których mowa w niniejszym komunikacie.

Niniejszy komunikat zawiera informacje poufne w rozumieniu artykułu 7 rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku finansowym (rozporządzenie MAR). W odniesieniu do Oferty przeprowadzono badania rynku w rozumieniu rozporządzenia MAR. W efekcie pewne osoby uzyskały dostęp do informacji poufnych w zakresie dopuszczalnym zgodnie z zasadami rozporządzenia MAR. Takie informacje poufne wskazano w niniejszym komunikacie. W związku z powyższym, osoby, które uzyskały dostęp do informacji poufnych w ramach badania rynku, nie posiadają już informacji poufnych dotyczących Spółki ani jej papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat i zawarte w nim informacje mają charakter zastrzeżony i nie są przeznaczone do publikacji, upowszechniania ani dystrybucji, w całości bądź w części, bezpośrednio bądź pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, RPA, Japonii ani w innym państwie lub jurysdykcji, w której taka publikacja, upowszechnianie lub dystrybucja byłyby niezgodne z prawem, podlegały ograniczeniom lub nie były dopuszczalne („Zastrzeżone Terytorium”). Niniejszy komunikat przekazywany jest wyłącznie dla potrzeb informacyjnych i nie stanowi on oferty sprzedaży bądź emisji ani zachęty lub oferty zakupu, nabycia lub złożenia zapisu na akcje Spółki na Zastrzeżonym Terytorium bądź w innym państwie lub jurysdykcji, w której taka oferta lub zachęta jest niedopuszczalna, bądź też na rzecz osoby, w przypadku której złożenie takiej oferty lub zachęty byłoby niezgodne z prawem. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa, dotyczącego papierów wartościowych w takich jurysdykcjach. Z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń, papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie mogą stanowić przedmiotu oferty ani sprzedaży na Zastrzeżonym Terytorium ani też na rachunek i na rzecz rezydenta lub obywatela Zastrzeżonego Terytorium.

W poszczególnych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) niniejszy komunikat jest adresowany i skierowany wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim w rozumieniu dyrektywy 2003/71/WE z późń. zm. (łącznie z aktami wykonawczymi obowiązującymi w danym państwie członkowskim zwanej dalej „Dyrektywą Prospektową”). Żadne papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie były i nie będą rejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami [ang. United States Securities Act of 1933, as amended] („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani też nie mogą być one przedmiotem oferty lub sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych bez uzyskania rejestracji lub zwolnienia z rejestracji w trybie przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych, bądź też w ramach transakcji niepodlegającej wymogom rejestracji w trybie przepisów Ustawy o Papierach Wartościowych. W stosunku do żadnych z papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie istnieją zamiary rejestracji ich w Stanach Zjednoczonych lub przeprowadzenia ich oferty publicznej na terytorium Stanów Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komuniacie, nie będą przedmiotem publicznej oferty w Australii, Kanadzie, Japonii lub RPA.

W Wielkiej Brytanii niniejszy komunikat i inne materiały dotyczące wskazanych w nim papierów wartościowych objęte są dystrybucją i są skierowane wyłącznie do „inwestorów kwalifikowanych”, a wszelkie inwestycje i działania inwestycyjne, których dotyczy niniejszy komunikat, dostępne są wyłącznie dla „inwestorów kwalifikowanych” i zostaną zrealizowane wyłącznie w przypadku „inwestorów kwalifikowanych” (zgodnie z definicją tego terminu określoną w art. 86 ust. 7 Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. [ang. Financial Services and Markets Act 2000], będących (i) osobą posiadającą doświadczenia zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami, objętą definicją „osób zawodowo zajmujących się inwestycjami [ang. investment professionals] w rozumieniu artykułu 19 ust. 5 Rozporządzenia z 2005 r. w sprawie ofert papierów wartościowych, będącego aktem wykonawczym do Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. [ang. Financial Services and Markets Act 2000 - (Financial Promotion) Order 2005] z późn. zm. („Rozporządzenie”) lub (ii) podmiotem o wysokiej wartości netto [ang. high net worth entities] bądź też inną osobą, której może ono zostać zgodnie z prawem przekazane, spełniającą kryteria określone w artykule 49 ust. 2 lit. a)-d) Rozporządzenia (osoby takie łącznie zwane dalej „osobami uprawnionymi”). Nikt poza osobami uprawnionymi nie powinien podejmować żadnych działań na podstawie niniejszego komunikatu ani też nie powinien polegać na komuniacie ani żadnej części jego treści.

W oparciu o niniejszy komunikat Akcje w Ofercie nie były ani nie będą przedmiotem oferty publicznej zgodnie z definicją określoną w Dyrektywie Prospektowej, wdrożonej w państwach członkowskich EOG, w tym w Polsce. Osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić zgodnie z niniejszym komunikatem ofertę Akcji w Ofercie w takim państwie członkowskim EOG powinny podjąć takie czynności wyłącznie na warunkach, które nie powodują powstania obowiązku Spółki do opublikowania prospektu.

Treść niniejszego komunikatu nie była przedmiotem weryfikacji prowadzonej przez organy regulacyjne w Wielkiej Brytanii lub w innym kraju. Doradza się, aby w związku z Ofertą należy zachować ostrożność. W przypadku wątpliwości co do treści niniejszego komunikatu, należy zasięgnąć niezależnej porady zawodowego doradcy.

Niniejszy komunikat zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości [ang. forward looking statements], co oznacza wszystkie stwierdzenia poza stwierdzeniami dotyczącymi faktów historycznych, w tym między innymi stwierdzenia dotyczące sytuacji finansowej Spółki i/lub jej podmiotów zależnych („Grupa”), ich strategii działalności, planów i celów zarządzania przyszłą działalnością operacyjną, jak również wszelkie stwierdzenia poprzedzone, poprzedzające lub zawierające słowa „spodziewa się”, „będzie” lub podobne wyrażenia, w tym również w formie przeczącej. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości obejmują znane i nieznane czynniki ryzyka, niepewności i inne istotne czynniki leżące poza kontrolą Grupy, które mogą spowodować, iż faktyczne wyniki, efekty lub osiągnięcia Grupy będą zasadniczo różnić się od przyszłych wyników, efektów lub osiągnięć określonych lub domniemanych w takich stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Takie stwierdzenia, odnoszące się do przyszłości, opierają się na wielu założeniach związanych z obecną i przyszłą strategią działalności Grupy oraz otoczeniem, w którym Grupa będzie w przyszłości funkcjonować. Takie stwierdzenia odnoszące się do przyszłości są aktualne wyłącznie na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Poza zakresem wymaganym przepisami obowiązującego prawa Spółka, jej dyrektorzy i ich doradcy nie są zobowiązani do upowszechniania aktualizacji lub weryfikacji takich stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, zawartych w niniejszym komunikacie w celu uwzględnienia zmian w oczekiwaniach Grupy w odniesieniu do nich bądź też zmian dotyczących zdarzeń, warunków lub okoliczności, na których opierają się takie stwierdzenia.
Załączniki
PlikOpis
8 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 8/2019Date: 2019-03-20Issuer’s trading
name: SERINUS ENERGY plc


Title: Serinus Energy Raises US$3M via a Private Placement of New
Ordinary Shares


Legal basis: Article 17 (1) of MAR – inside information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or
the “Company”) announces a placing of 21,553,583 Units (as defined
below) at a price of 10.5p per Unit (the "Placing Price"), to raise in
aggregate gross proceeds of US$3 million (the "Placing"). The Placing
has been undertaken by the Company with institutional and other
investors. Completion of the Placing is conditional, inter alia, upon
admission of the Placing Shares (as defined below) to trading on AIM.
The Placing Price represents a premium of 2.4% to the closing mid-market
price on 19 March 2019.


Each Unit comprises one ordinary share of 10.5p each in the Company (the
"Placing Shares") and 0.105 share purchase warrants of the Company (a
"Warrant"). Each Warrant, which is unlisted and fully transferable, will
entitle the holder thereof to purchase one ordinary share at the Placing
Price for a period of 24 months from the date on which the shares issued
pursuant to the Placing are admitted to trading on AIM (the "Closing
Date"). The Warrants must be approved by a special resolution of the
Company’s shareholders (at a meeting to be convened shortly) before they
can be exercised.


The funds raised pursuant to the Placing will be used to repay funds
owed to the EBRD of US$2.9 million, payable on 31st March 2019. Assuming
performance of the Company’s assets in Romania and Tunisia is in line
with management’s forecasts and the relevant oil and gas prices during
the period remain at or above current levels, the Company expects to be
fully funded for at least the next 12 months following completion of the
Placing. Certain waivers of loan covenants by the EBRD, which were
previously granted on 30 September 2018 and 31 December 2018, will
continue to be required in future quarters through to the end of
September 2019.


DETAILS OF THE PLACING


The Company has conducted the Placing as principal. A total of
21,553,583 Units (comprising of 21,553,583 ordinary shares and 2,263,127
Warrants) have been placed with placees at the Placing Price to raise
gross proceeds of US$3 million.


Application has been made for the Placing Shares to be admitted to
trading on AIM ("Admission"), with Admission of the Placing Shares
expected to occur on or around 26 March 2019.


The Placing Shares will rank pari passu with the existing Ordinary
Shares, including the right to receive all dividends and other
distributions declared after the date of their issue.


Following Admission of the Placing Shares, the Company will have
238,872,388 ordinary shares of no par value in issue with voting rights.
This figure may then be used by shareholders in the Company as the
denominator for the calculation by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in,
the share capital of the Company under the Financial Conduct Authority's
Disclosure and Transparency Rules..


THIS ANNOUNCEMENT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS RESTRICTED AND
IS NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION IN WHOLE OR IN PART,
DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES (INCLUDING ITS
TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE
DISTRICT OF COLUMBIA), CANADA, AUSTRALIA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY
OTHER STATE OR JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, DISTRIBUTION OR
PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL.


THIS ANNOUNCEMENT IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHALL NOT
CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR ISSUE OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO
BUY, SUBSCRIBE FOR OR OTHERWISE ACQUIRE ANY SECURITIES OF SERINUS ENERGY
PLC.


THIS ANNOUNCEMENT CONTAINS INSIDE INFORMATION AS DEFINED UNDER THE
MARKET ABUSE REGULATION (EU) NO. 596/2014.

The attachment to this current report contains text of respective news
release in English, which has been filed by the Company in the UK and
will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com

IMPORTANT NOTICES


Numis Securities Limited and FirstEnergy Capital LLP, who are authorised
and regulated by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom,
are acting solely for the Company and no one else in connection with the
Placing and will be responsible to anyone other than the Company for
providing advice in relation to the Placing or any other matters
referred to in this Announcement.


This announcement contains inside information for the purposes of
Article 7 of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 ("MAR").
Market soundings, as defined in MAR, were taken in respect of the
Placing, with the result that certain persons became aware of inside
information, as permitted by MAR. That inside information is set out in
this announcement. Therefore, those persons that received inside
information in a market sounding are no longer in possession of inside
information relating to the Company and its securities.


This announcement and the information contained in it is restricted and
is not for publication, release or distribution, in whole or in part,
directly or indirectly, in, into or from the United States, Australia,
South Africa or Japan or any other state or jurisdiction in which
publication, release or distribution would be unlawful, restricted or
unauthorised (each a “Restricted Territory”). This announcement is for
information purposes only and does not constitute an offer to sell or
issue, or the solicitation of an offer to buy, acquire or subscribe for
shares in the capital of the Company in any Restricted Territory or any
other state or jurisdiction in which such offer or solicitation is not
authorised or to any person to whom it is unlawful to make such offer or
solicitation. Any failure to comply with these restrictions may
constitute a violation of the securities laws of such jurisdictions.
Subject to certain exemptions, the securities referred to in this
Announcement may not be offered or sold in any Restricted Territory or
for the account or benefit of any national resident or citizen of any
Restricted Territory.


In any European Economic Area (“EEA”) member state, this announcement is
only addressed to and is only directed at qualified investors in that
member state within the meaning of Directive 2003/71/EC as amended
(together with any applicable implementing measures in any member state,
the “Prospectus Directive”). Any securities referred to herein have not
been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as
amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the
United States absent registration under the Securities Act or pursuant
to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the
registration requirements of the Securities Act. There is no intention
to register any securities referred to herein in the United States or to
make a public offering of the securities in the United States. There
will be no public offer of the securities described herein in Australia,
Canada, Japan or South Africa.


In the United Kingdom, this announcement and any other materials in
relation to the securities described herein are only being distributed
to, and are only directed at, and any investment or investment activity
to which this announcement relates is available only to, and will be
engaged in only with, “qualified investors” (as defined in section 86(7)
of the Financial Services and Markets Act 2000) who are (i) persons
having professional experience in matters relating to investments who
fall within the definition of “investment professionals” in Article
19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (the “Order”); or (ii) high net worth entities,
and other persons to whom it may be lawfully communicated, falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together
being referred to as “relevant persons”). Persons who are not relevant
persons should not take any action on the basis of this announcement and
should not act or rely on it or any of its contents.


Based on this announcement, no Placing Shares have been nor will be
publicly offered as defined in the Prospectus Directive and as
implemented in member states of the EEA, including Poland. Any person
making or intending to make any offer of Placing Shares hereby within
any such EEA member state should do so only in circumstances in which no
obligation arises for the Company to publish a prospectus.


The contents of this announcement have not been reviewed by any
regulatory authority in the United Kingdom or elsewhere. You are advised
to exercise caution in relation to the Placing. If you are in any doubt
about any of the contents of this announcement, you should obtain
independent professional advice.


This announcement includes forward-looking statements, which include all
statements other than statements of historical facts, including, without
limitation, those regarding the Company’s and/or its subsidiaries’ (the
“Group”) financial position, business strategy, plans and objectives of
management for future operations, or any statements preceded by,
followed by or that include the words “expects”, “will”, or similar
expressions or negatives thereof. Such forward-looking statements
involve known and unknown risks, uncertainties and other important
factors beyond the Group’s control that could cause the actual results,
performance or achievements of the Group to be materially different from
future results, performance or achievements expressed or implied by such
forward-looking statements. Such forward-looking statements are based on
numerous assumptions regarding the Group’s present and future business
strategies and the environment in which the Group will operate in the
future. These forward-looking statements speak only as at the date of
this announcement. The Company, its directors and its or their advisors
expressly disclaim any obligation or undertaking to disseminate any
updates or revisions to any forward-looking statements contained herein
to reflect any change in the Group’s expectations with regard thereto or
any change in events, conditions or circumstances on which any such
statements are based unless required to do so by applicable law.
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-20Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony