Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: SA-R 2018 (ESPI)

21.03.2019 06:32

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-03-21
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży1 754 8961 777 273411 281418 704
Zysk operacyjny57 218840 90813 410198 108
Zysk przed opodatkowaniem61 726832 80414 466196 199
Zysk netto roku obrotowego51 597673 28112 092158 617
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-5 235-24 306-1 227-5 726
Całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy46 362648 97510 865152 891
Ilość akcji (szt.)34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy1,5219,790,364,66
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej444 025595 773104 063140 357
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-405 362-354 121-95 002-83 427
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-300 968-338 257-70 536-79 689
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-262 305-96 605-61 474-22 759
31.12.2018 r.31.12.2017 r.31.12.2018 r.31.12.2017 r.
Aktywa trwałe3 444 4753 408 184801 041817 134
Aktywa obrotowe449 240707 860104 474169 714
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA3 893 7154 116 044905 515986 848
Zobowiązania długoterminowe519 808492 848120 886118 163
Zobowiązania krótkoterminowe442 918738 569103 004177 077
Kapitał własny razem2 930 9892 884 627681 625691 608Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1. Sprawozdanie finansowe LWB 2018.pdfSprawozdanie finansowe LW Bogdanka SA za 2018 r.
2. Sprawozdanie Zarządu GK LWB i LWB SA 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka SA i GK LW Bogdanka za 2018 r.
3. Oświadczenie zarządu o zgodności LWB.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności jednostkowego sprawozdania finansowego LW Bogdanka SA
4. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej LWB.pdfInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
5. Opinia biegłego rewidenta LW Bogdanka SA za 2018 r..pdfOpinia biegłego rewidenta LW Bogdanka SA za 2018 r.
6. Ocena RN dot. Sprawozdań LWB.pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań LW Bogdanka SA za 2018 r.
7. Oświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA dotyczące Komitetu Audytu

Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-21Artur WasilPrezes Zarządu
2019-03-21Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
2019-03-21Adam PartykaZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2019-03-21Dariusz DumkiewiczZastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-21Urszula PiątekGłówny Księgowy
podstrony