Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: SA-RS 2018 (ESPI)

21.03.2019 06:34

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2019-03-21
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (obecnie PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k.)
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży1 756 6711 780 321411 697419 422
Zysk operacyjny62 027847 27014 537199 607
Zysk przed opodatkowaniem64 920828 76115 215195 246
Zysk netto roku obrotowego, z tego:53 796667 92512 608157 355
- przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej53 626667 61312 568157 282
- przypadający na udziały mniejszości1703124074
Pozostałe całkowite dochody (straty) netto za rok obrotowy-5 207-24 335-1 220-5 733
Całkowite dochody netto za rok obrotowy48 589643 59011 387151 622
Ilość akcji (szt.)34 013 59034 013 59034 013 59034 013 590
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy Spółki w ciągu roku (wyrażony w PLN na jedną akcję) - podstawowy1,5819,630,374,62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej458 874608 517107 543143 359
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-418 232-372 052-98 018-87 651
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-304 777-342 643-71 428-80 723
Zwiększenie / (Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-264 135-106 178-61 903-25 014
31.12.2018 r.31.12.2017 r.31.12.2018 r.31.12.2017 r.
Aktywa trwałe3 463 8223 428 805805 540822 078
Aktywa obrotowe469 529730 067109 193175 038
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży0000
RAZEM AKTYWA3 933 3514 158 872914 733997 116
Zobowiązania długoterminowe536 432512 435124 752122 860
Zobowiązania krótkoterminowe446 803744 910103 908178 597
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom2 939 9392 891 525683 707693 262
Udziały nie dające kontroli10 17710 0022 3672 398
Kapitał własny razem2 950 1162 901 527686 073695 660
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTU


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:PlikOpis

Nazwa arkusza: ZAWARTOŚĆ RAPORTU


ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1. Sprawozdanie finansowe GK LWB 2018.pdfSprawozdanie finansowe GK LW Bogdanka za 2018 r.
2. Sprawozdanie Zarządu GK LWB i LWB SA 2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności LW Bogdanka SA i GK LW Bogdanka za 2018 r.
3. Oświadczenie zarządu o zgodności GK.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie zgodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK LW Bogdanka
4. Informacja Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej GK.pdfInformacja Zarządu o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
5. Opinia biegłego rewidenta GK LW Bogdanka za 2018 r..pdfOpinia biegłego rewidenta GK LW Bogdanka za 2018 r.
6. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań GK LW Bogdanka za 2018 r..pdfOcena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań GK LW Bogdanka za 2018 r.
7. Oświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA dotyczące Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA dotyczące Komitetu Audytu

Nazwa arkusza: PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-21Artur WasilPrezes Zarządu
2019-03-21Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
2019-03-21Adam PartykaZastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
2019-03-21Dariusz DumkiewiczZastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju

Nazwa arkusza: PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-03-21Urszula PiątekGłówny Księgowy
podstrony