Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: SA-RS 2018 (ESPI)

21.03.2019 08:00

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2018
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSF
w walucie USD
data przekazania: 2019-03-21
SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)
BDO LLP
(firma audytorska)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2018201720182017
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne28 43822 0486 6645 194
Koszty ogólnego zarządu(12 399)(11 250)(2 905)(2 650)
Koszty płatności w formie akcji własnych(2 971)(2 587)(696)(609)
Koszty finansowe(16 547)(13 792)(3 878)(3 234)
Zysk/(strata) netto(17 717)(70 356)(4 152)(16 574)
Zysk/(strata) netto przypadająca/-a na akcję - podstawowy/-a i rozwodniony/-a(0,11)(0,49)(0,03)(0,11)
Średnia ważona liczba akcji (w tys.)192 113136 797192 113136 797
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(21 424)(15 818)(5 020)(3 726)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej44 34158 50610 39113 783
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(41 025)(31 572)(9 614)(7 438)
BILANS - poniższe pozycje pokazane są wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2017 r. (kolumna 2. i 4.)na 31.12.2018na 31.12.2017na 31.12.2018na 31.12.2017
Aktywa obrotowe razem50 67752 36811 78612 553
Aktywa trwałe razem404 289346 72094 02983 113
Aktywa razem454 966399 088105 81595 666
Zobowiązania krótkoterminowe razem108 71495 89125 28522 986
Zobowiązania długoterminowe razem296 094290 29968 86569 589
Kapitał zakładowy razem1 410 5561 262 305328 065302 591
Kapitał własny razem50 15812 89711 6663 092


Powyższe dane finansowe za 2018 i 2017 rok zostały przeliczone z USD
według następujących zasad:


i) przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:-
pozycje aktyw
podstrony