Zobacz wszytkie

CIECH: Rozpoczęcie negocjacji warunków pozyskania finansowania (ESPI)

28.03.2019 14:04

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2019


Data sporządzenia: 2019-03-28
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rozpoczęcie negocjacji warunków pozyskania przez Spółkę finansowania
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 stycznia 2019 r. dotyczącej wyrażenia zgody na pozyskanie przez Spółkę finansowania („Uchwała NWZ”) (o której podjęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.), informuje, że w związku z otrzymaniem od wybranych instytucji finansowych wiążących ofert udzielenia Spółce zabezpieczonego finansowania, w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przystąpieniu do negocjacji z wybranymi instytucjami finansowymi warunków udzielenia Spółce trzyletnich kredytów odnawialnych w EUR albo PLN, zapewniających możliwość pozyskania finansowania o równowartości do 500.000.000 PLN („Kredyty”).

Proponowane przez instytucje finansowe główne warunki udostępnienia Kredytów są zasadniczo zgodne (z zastrzeżeniem marży i okresu finansowania) z warunkami udostępnienia kredytu rewolwingowego w ramach umowy kredytów nadrzędnych oraz odnawialnych („Umowa Kredytów Konsorcjalnych”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 30 października 2015 r., oraz w raportach bieżących nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. i 5/2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r. W przypadku pozyskania Kredytów, Kredyty zostaną zabezpieczone pakietem zabezpieczeń wspólnych zabezpieczających m.in. wierzytelności z tytułu Umowy Kredytów Konsorcjalnych, w ramach i w nawiązaniu do upoważnienia udzielonego w Uchwale NWZ.

Negocjacje mogą zakończyć się zawarciem umowy lub umów dotyczących udostępnienia Kredytów z jednym lub wszystkimi instytucjami finansowymi lub odstąpieniem przez Spółkę od podpisania dokumentacji i pozyskania finansowania.

Potencjalne pozyskanie Kredytów jest związane z realizacją przez grupę kapitałową Spółki celów strategicznych określonych w Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 opublikowanej w raporcie bieżącym nr 34/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, a także umożliwi dopasowanie struktury finansowania korporacyjnego do realizowanych inwestycji poprzez zastąpienie części finansowania krótkoterminowego finansowaniem długoterminowym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Subject:
Commencement of
negotiating the terms of and conditions of procuring financing by the
Company


Text of the report:


The Management Board of CIECH
S.A. with its registered seat in Warsaw (the “Company”), in
reference to the resolution of the Extraordinary General Meeting of 28
January 2019 concerning the consent for the Company to secure financing
(the “EGM Resolution”) (of which the Company informed in
the current report No. 4/2019 of 28 January 2019), informs that, today,
in connection with the receipt of commitment letters from select
financial institutions concerning granting secured financing to the
Company, it made the decision to commence negotiations with select
financial institutions of the terms of granting to the
podstrony