Zobacz wszytkie

CIECH: Aneks do umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej (ESPI)

01.04.2019 13:37

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2019


Data sporządzenia: 2019-04-01
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zawarcie aneksu do umowy na dostawy pary technologicznej do spółki zależnej od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 37/2016 z dnia 18.11.2016 r., nr 30/2018 z dnia 27.11.2018 r., nr 37/2018 z dnia 28.12.2018 r. informuje, że w dniu 01.04.2019 r. spółka zależna od Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii („CSR") zawarła aneks („Aneks”) do umowy na dostawy pary technologicznej („Umowa”) ze spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej („CET”).
Zgodnie z zawartym Aneksem, Strony uzgodniły cenę pary na okres 21 miesięcy, tj. od 01.04.2019 r. do 31.12.2020 r.
Szacunkowa wartość Umowy, w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r., na którą składa się cena pary oraz koszt certyfikatów CO2 wynosi około 366 000 000 RON, co stanowi kwotę
330 644 400 PLN wg kursu ustalonego przez NBP w dniu zawarcia Aneksu.
Ponadto Strony przedłużyły negocjacje formuły cenowej na dostawy pary technologicznej w latach 2021-2026 do dnia 31.12.2020 r. Strony ustaliły, że w przypadku nieuzgodnienia formułowy cenowej do dnia 31.12.2020 r., Umowa rozwiąże się z mocy prawa z dniem 31.12.2020 r.
Strony dokonały również zmiany terminu wypowiedzenia, ustalając, że w okresie od dnia 01.04.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. mogą wypowiedzieć Umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, natomiast od 01.01.2021 r. okres wypowiedzenia pozostaje zgodny z Umową i wynosi 9 -miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject:
Conclusion of an annex to the agreement for the supply of process steam to
a subsidiary of the Issuer


Text of the report:


The Management Board of CIECH S.A. with its
registered office in Warsaw (the “Issuer” or “Company”), in reference to
current reports nos. 37/2016 dated 18.11.2016, 30/2018 dated 27.11.2018,
and 37/2018 dated 28.12.2018, herewith informs that on 01.04.2019, a
subsidiary of the Issuer - CIECH Soda Romania S.A. based in Romania
(“CSR”), entered into an annex (the “Annex”) to an agreement for the
supply of process steam (the “Agreement”) with S.C. CET Govora S.A. in
composition bankruptcy based in Romania (“CET”).


Pursuant to the Annex, the Parties agreed on the
price of the processes steam for a period of 21 months, i.e. from
01.04.2019 to 31.12.2020.


The estimated value of the Agreement, in the period
from 01.04.2019 to 31.12.2020, consisting of the price of the process
steam and the cost of CO2 certificates, is approximately RON
366
podstrony