Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Rozwiązanie rezerwy na roszczenia ZUS (ESPI)

24.04.2019 13:45

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr6/2019


Data sporządzenia: 2019-04-24
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Rozwiązanie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej i aktualizacja informacji w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LW „Bogdanka” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2019 r., powziął informację o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie skargi kasacyjnej złożonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Lublin dotyczącej odwołania Spółki od decyzji ZUS w kwestii ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Sąd Najwyższy odrzucił wniesioną skargę kasacyjną, zatem korzystny dla Spółki wyrok Sądu Apelacyjnego z 21 listopada 2017 r. stał się prawomocny i roszczenie zostało ostatecznie odrzucone. O toczącej się sprawie Spółka informowała w swoich raportach okresowych.

Na tej podstawie i po ustaleniu wpływu oraz rodzaju w/w zdarzenia po dniu bilansowym na śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, Zarząd Spółki podjął decyzję o rozwiązaniu tej rezerwy w całości, tj. w kwocie 22,7 mln zł (16,4 mln zł - kwota główna, 6,3 mln zł – odsetki).

W związku z powyższym aktualizacji uległy wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r., przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zaktualizowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r.:

Przychody ze sprzedaży netto: 540,8 mln zł
EBITDA: 222,9 mln zł
EBIT: 128,0 mln zł
Zysk netto: 110,0 mln zł

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwszy kwartał 2019 r., którego publikację zaplanowano na 23 maja 2019 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-24Artur WasilPrezes Zarządu
2019-04-24Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
podstrony