Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: ZWZ - żądanie akcjonariusza umieszczenia spraw w porządku obrad (ESPI)

29.04.2019 14:14

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr10/2019
Data sporządzenia:2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Zgłoszenie przez Akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Makarony Polskie SA informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Pana Krzysztofa Moski (zwanego dalej: „Akcjonariuszem”), zgłoszony w trybie art. 401 ksh, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Wniosek Akcjonariusza został potwierdzony zaświadczeniem o posiadaniu przez Akcjonariusza 623.302 akcji Spółki reprezentujących łącznie 6,74% ogólnej liczby głosów i tyle samo kapitału zakładowego Spółki.

Treść wniosku Akcjonariusza jest następująca:
„Działając w imieniu własnym, jako Akcjonariusz spółki Makarony Polskie SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów (dalej: „Spółka”), reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, wnoszę o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych „Makarony Polskie” S.A.;
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
Projekty uchwał w sprawach wskazanych powyżej przedstawiam w załączeniu.”

W związku z powyższym żądaniem, Akcjonariusz przedstawił projekty stosownych uchwał Walnego Zgromadzenia, które Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Żądanie Akcjonariusza.pdfŻądanie Akcjonariusza dot. umieszczenia spraw do porządku obrad ZWZ
Projekty uchwał ZWZ.pdfProjekty uchwał ZWZ

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podkarpacka15a
(ulica)(numer)
017 8753010017 8753020
(telefon)(fax)
biuro@makarony.plwww.makarony.pl
(e-mail)(www)
8133278856691674708
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-04-29Beata Majewska-KarpProkurent


2019-04-29Grażyna KozielecProkurentpodstrony