Zobacz wszytkie

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zwiększenie stanu posiadania akcji przez Józefa Wojciechowskiego (ESPI)

29.04.2019 16:11

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr15/2019


Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ) ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r. zawiadomienia od Pana Józefa Wojciechowskiego o następującej treści :

„ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI
(„Zawiadomienie”)
Ja niżej podpisany, Józef Kazimierz Wojciechowski (dalej „Akcjonariusz”), działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.) (dalej „Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. (dalej „Spółka”).
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza nastąpiła w skutek rozliczenia zawartych w dniu 26 kwietnia 2019 r. transakcji, o którym Spółka powiadomiła RB 12/2019 , skutkującej nabyciem przez Spółkę - podmiot zależny od Akcjonariusza - 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących ok. 1,59 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przed zmianą posiadania, Akcjonariusz posiadał łącznie 79.941.188 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki, stanowiących ok 89,96% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 79.941.188 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sto osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 89,96% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym: bezpośrednio 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących ok. 36,12 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 36,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Aktualnie Akcjonariusz posiada łącznie 81.355.049 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 91,55% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 81.355.049 (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 91,55% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:
- w sposób bezpośredni 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących ok. 36,12 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 32.094.963 (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 36,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce;
- pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień składania niniejszego Zawiadomienia, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada w sposób bezpośredni 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.
- poprzez spółkę J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach będącą podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących ok. 1,59 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.413.861 (słownie: jeden milion czterysta trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce.
Akcjonariusz oświadcza, iż nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu w Spółce osobom, o których mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie.”

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-29Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2019-04-29Wojciech Rajchert Członek Zarządu
podstrony