Zobacz wszytkie

GETIN: Odpis mający wpływ na wynik - ponad 700 mln zł (ESPI)

30.04.2019 07:47

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr22/2019


Data sporządzenia: 2019-04-30
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o odpisach dokonanych przez Emitenta mających wpływ na roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że działając na podstawie art. 17 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w dniu 25 kwietnia 2019 r. podjął decyzję o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, którą następnie zaktualizował w dniu 29 kwietnia 2019 r. Zarząd Emitenta niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną wraz z jej aktualizacją:
Informacja poufna z dnia 25 kwietnia 2019 r.

„Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Zarząd Emitenta podjął decyzję:
1. o ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę zależną od Emitenta Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”), co obciąży wynik jednostkowy Emitenta kwotą 639.328 tys. zł,
2. o ujęciu odpisu wartości firmy Tax Care S.A., jednostki zależnej od Idea Bank, co obciąży skonsolidowany wynik Emitenta kwotą 31.851 tys. zł.
Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.”

Aktualizacja informacji poufnej dokonana w dniu 29 kwietnia 2019 r.

„Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”) informuje, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów Zarząd Emitenta podjął decyzję:
1. o ujęciu odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji w spółkę zależną od Emitenta Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Idea Bank”), co obciąży wynik jednostkowy Emitenta kwotą 688.668 tys. zł,
2. o ujęciu odpisu wartości firmy Tax Care S.A., jednostki zależnej od Idea Bank, co obciąży skonsolidowany wynik Emitenta kwotą 31.851 tys. zł.
Powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i do zakończenia badania sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku mogą ulec zmianie.

Wszystkie kwoty przedstawione w niniejszym raporcie są wartościami brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.”


Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
www.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-04-30Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2019-04-30Krzysztof Jarosław BieleckiI Wiceprezes Zarządu
2019-04-30Izabela LubczyńskaCzłonek Zarządu
podstrony