Zobacz wszytkie

IZOLACJA: SA-Q1 2019 (ESPI)

06.05.2019 07:16

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA


FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2019
kwartał / rok


(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)za 1 kwartał roku obrotowego
2019 obejmujący okres


data przekazania:IZOLACJA-JAROCIN SA(pełna nazwa emitenta)IZOLACJA
Przemysł inne (pin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)63-200
Jarocin(kod pocztowy)
(miejscowość)Poznańska
24-26(ulica)
(numer)062 747-04-00
062 747-04-15(telefon)

(fax)biuro@izolacja-jarocin.pl
www.izolacja-jarocin.pl(e-mail)

(www)6170001616
250569806(NIP)

(REGON)Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5 2423 5531 220832

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-161-360-38


Zysk (strata) brutto-195-392-45-92

Zysk (strata) netto-195-392-45-92

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-622-958-145-224

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-61-231-14-54

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej20052247122

Przepływy pieniężne netto, razem-482-667-112-156

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18 32016 4464 2593 908

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 2636 3941 6881 519

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)6993 213162763

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 6242 2521 308535

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 05910 0512 5712 389

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)798798186190

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 800 0003 800 0003 800 0003 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,05-0,10-0,01-0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,05-0,10-0,01-0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,912,650,680,63

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2,912,650,680,63

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Nazwa arkusza: KOREKTA RAPORTUINFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:


PlikOpis

Nazwa arkusza: SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU


SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis

Nazwa arkusza: POZOSTAŁE INFORMACJE


POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)PlikOpis

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2019.pdfPozostałe informacje

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-06Piotr WidawskiPrezes zarządu
2019-05-06Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu

Nazwa arkusza:


BILANSw tys.

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe5 066
5 0824 888

Wartości niematerialne i prawne, w tym:2
wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe4 874
4 8924 736

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe190
190152

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego190
190152

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe13 254
13 10611 558

Zapasy6 363
7 7616 903

Należności krótkoterminowe6 513
4 6924 324

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek6 513
4 6924 324

Inwestycje krótkoterminowe102
58481

Krótkoterminowe aktywa finansowe102
58481

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne102
58481

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe276
69250

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m18 320
18 18816 446

PASYWA

Kapitał własny11 059
11 25410 052

Kapitał zakładowy798
798798

Kapitał zapasowy9 347
9 3478 145

Kapitał z aktualizacji wyceny300
300300

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych810

1 202

Zysk (strata) netto-195
810-392

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania7 261
6 9346 934

Rezerwy na zobowiązania939
939764

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego9
920

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne917
917648

długoterminowa784
801514

krótkoterminowa133
116134

Pozostałe rezerwy13
1396

długoterminowe

krótkoterminowe13
1396

Zobowiązania długoterminowe698
7673 212

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek698
7673 212

Zobowiązania krótkoterminowe5 624
5 2282 253

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek5 537
5 2232 165

Fundusze specjalne87
588

Rozliczenia międzyokresowe


165

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe


165

długoterminowe

krótkoterminowe


165

P a s y w a r a z e m18 320
18 18816 446
Wartość księgowa11 059
11 25410 052

Liczba akcji (w szt.)3 800 000
3 800 0003 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,91
2,962,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 800 000
3 800 0003 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)2,91
2,962,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza:


POZYCJE POZABILANSOWEw tys.

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza:


RACHUNEK ZYSKÓW I STRATw tys.

1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:5 242
3 553


od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów5 199
3 534


Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów43
19


Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:4 286
2 900


jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4 237
2 882


Wartość sprzedanych towarów i materiałów49
18


Zysk (strata) brutto ze sprzedaży956
653


Koszty sprzedaży545
569


Koszty ogólnego zarządu564
431


Zysk (strata) ze sprzedaży-153
-347


Pozostałe przychody operacyjne6
2


Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne6
2


Pozostałe koszty operacyjne14
15


Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne14
15


Zysk (strata) z działalności operacyjnej-161
-360


Przychody finansowe

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe34
32


Odsetki w tym:32
31


dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne2
1


Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto-195
-392


Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto-195
-392

Zysk (strata) netto (zannualizowany)1 007
942


Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 800 000
3 800 000


Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,27
0,25


Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 800 000
3 800 000


Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,27
0,25


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza:


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO)11 254
10 44410 444

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych11 254
10 44410 444

Kapitał zakładowy na początek okresu798
798798

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu798
798798

Kapitał zapasowy na początek okresu9 347
8 1458 145

Zmiany kapitału zapasowego

1 202


zwiększenia (z tytułu)

1 202


emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

1 202


z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu9 347
9 3478 145

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu300
300300

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu300
300300

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu810
1 2021 202

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu810
1 2021 202

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych810
1 2021 202

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)

1 202


podziału zysku ustawowo

1 202


Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu810

1 202

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu810

1 202

Wynik netto-195
810-392

zysk netto

810


strata netto-195

-392

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )11 059
11 25410 052

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza:


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto-195
392


Korekty razem-427
-566


Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja78
100


(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)32
31


(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów1 398
-237


Zmiana stanu należności-1 821
767


Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów93
-1 026


Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-207
-201


Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-622
-958


Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki61
231


Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych61
231


Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-61
-231


Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy310
584


Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki310
584


Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki110
62


Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych37
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego41
31


Odsetki32
31


Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)200
522


Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-483
-667


Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-483
-667


zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu584
748


Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:102
81


o ograniczonej możliwości dysponowania88
88


Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
Nazwa arkusza:


INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Informacja dodatkowa I 2019.pdfInformacja dodatkowa
podstrony