Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Działalność operacyjna Spółki za granicą (ESPI)

13.05.2019 08:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr18/2019
Data sporządzenia:2019-05-13
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Wobec wymogu art. 62 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej [...], zważywszy, że akcje SERINUS ENERGY plc („Serinus” lub „Spółka") notowane są na rynku AIM w Wielkiej Brytanii, Kierownictwo Spółki informuje, że poza Rzeczpospolitą Polską przekazywana jest aktualizacja informacji o działalności operacyjnej Spółki.

Rumunia

Jak już wcześniej informowano, 25 kwietnia 2019 r. Spółka uruchomiła produkcję gazu w ramach projektu gazowego Moftinu. Projekt gazowy Moftinu daje Spółce istotne możliwości znaczącego zwiększenia produkcji, jak również związanych z nią przepływów pieniężnych. Spółka prowadzi obecnie standardowy proces rozruchu produkcji, w ramach którego gaz z odwiertu Moftinu–1003 przesyłany jest do zakładu przetwarzania w ilości ok. 5,0 mmscf/d przy zastosowaniu zwężki ograniczającej. W ostatnim czasie rozpoczęto również wydobycie z odwiertu Moftinu-1007. Produkcja z obu odwiertów będzie stopniowo zwiększana aż do uzyskania optymalnych parametrów produkcji i ustabilizowania wydajności zakładu przetwarzania. W okresie rozruchu i stabilizacji gaz będzie sprzedawany w cyklu dobowym. Po zakończeniu rozruchu i uzyskaniu wyrównania wolumenów produkcji, gaz będzie sprzedawany w cyklach miesięcznych. Przewiduje to umowa sprzedaży gazu, o której Spółka wcześniej informowała w raporcie bieżącym nr 69/2018. Ceny gazu uzyskane w sprzedaży dobowej wynosiły ok. 6,00 USD/tys. stóp sześć. (mcf) w przypadku produkcji kwietniowej, zaś ceny sprzedaży dobowej gazu w pierwszych dwóch tygodniach maja znacząco wzrosły, do poziomu ok. 7,56 USD/mcf.

Spółka rozpoczęła również proces pozyskiwania pozwoleń na przeprowadzenie planowanych badań sejsmicznych 3D na obszarze 148 km2 w ramach koncesji Satu Mare. Obszar ten jest zlokalizowany na północ od obszaru Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D. Badanie zaplanowano na III-IV kwartał 2019 r. Stanowić będzie ono wypełnienie pozostałych zobowiązań w ramach trzeciego etapu prac poszukiwawczych na terenie koncesji Satu Mare. Spółka spodziewa się odkryć płytko zalegające pułapki gazowe o charakterystycznym zapisie amplitudowym, które byłyby obiektem docelowym dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych.

Spółka planuje również wykonanie odwiertu Moftinu–1004 pod koniec 2019 r. lub na początku 2020 r. Będzie to odwiert rozpoznawczy, który zapewniałby dodatkowe ilości gazu dla zakładu przetwarzania Moftinu. Zakończono już proces pozyskiwania zezwoleń niezbędnych do jego wykonania. Dzięki temu odwiertowi zakład przetwarzania gazu Moftinu będzie mógł dłużej utrzymać ustabilizowany poziom produkcji.

Tunezja

Działalność operacyjna w Tunezji nabiera tempa po przedłużającym się okresie ograniczeń, spowodowanych niepokojami społecznymi w tym kraju. Lokalny zespół Spółki rozpoczął pod koniec I kwartału 2019 r. ponowny rozruch pola Chouech Es Saida na południu Tunezji. Wstępne działania obejmują ponowne zatrudnienie personelu, oczyszczenie drogi dojazdowej, sprawdzenie uzbrojenia wgłębnego w odwiertach i materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzenie przetargów na usługi oraz inspekcje na miejscu odwiertu. Procedury te są obecnie w toku. W II kwartale rozpocząć się powinny prace nad wymianą pomp w odwiertach, a produkcja, jak się zakłada, ma zostać wznowiona na początku III kwartału bieżącego roku.

Ponadto Spółka spodziewa się poniesienia dodatkowych nakładów kapitałowych na polu Sabria związanych z rekonstrukcją odwiertu, który przed laty, jeszcze za poprzedniego właściciela tej koncesji, uległ mechanicznemu uszkodzeniu w trakcie uzbrajania. W ocenie Spółki tego typu alokacja kapitału stanowi znakomitą okazję inwestycyjną przy niskim poziomie ryzyka poszukiwawczego i technicznego, które zostało ograniczone przez rozwój technologii, jaki nastąpił w ostatnich latach. Od odkrycia złóż na polu Sabria prowadzona jest ich eksploatacja w oparciu o samoczynne wydobycie z wykorzystaniem energii złożowej. Serinus rozważa obecnie możliwość zastosowania mechanicznej eksploatacji tego złoża. Planuje się, że nakłady kapitałowe związane z polem Sabria będą poniesione pod koniec 2019 r.

Załącznik do niniejszego raportu bieżącego stanowi treść oryginalnego komunikatu prasowego sporządzonego w języku angielskim, przekazywanego do publicznej wiadomości przez Spółkę w Wielkiej Brytanii oraz zamieszczanego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.serinusenergy.com
Załączniki
PlikOpis
18 2019_załącznik - attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 18/2019Date: 2019-05-13Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Operational Update


Legal basis: other regulations


Content:In view of the requirement of Article 62.8 of the Act
of 29 July 2005 on Public Offering […], considering that the shares of
SERINUS ENERGY plc (“Serinus” or the “Company”) is listed on AIM in the
UK, the Management of the Company informs that it has published
information outside the Republic of Poland providing an operational
update.


Romania


As previously announced by the Company, gas production at the Moftinu
Gas Project commenced on 25 April 2019. The Moftinu Gas Development
project offers a significant opportunity for the Company to materially
increase both its production and its associated cashflow. The Company is
conducting a conventional start-up program with gas from the Moftinu –
1003 well flowing to the plant at approximately 5.0 mmscf/d on a
restricted choke. The Moftinu-1007 well was also recently brought onto
production and production from both wells will be gradually increased
until production parameters are optimized and plant performance becomes
stabilized. During the start-up and stabilization period gas will be
sold on a daily basis. Following the start-up period, and once gas
volumes are more regular, gas will be sold on a monthly basis as per the
previously announced Gas Sales Agreement (current report No. 69/2018).
Natural gas prices secured on a daily basis were approximately US$6.00
per mcf for April production, and daily prices have increased
significantly to an average of approximately US$7.56 per mcf for the
first two weeks of production in May.


The Company has also commenced permitting for its planned 3D seismic
survey over 148 km2 of the Satu Mare Concession, abutting the Moftinu 3D
seismic area to the north. This survey is scheduled to be undertaken in
Q3/Q4 2019 and will fulfil the remaining work commitments for the third
exploration phase of the Satu Mare Concession. The Company hopes to
identify amplitude-supported shallow gas fields in which to target
future exploration drilling.


The Company also expects to drill the Moftinu – 1004 well in late 2019
or early 2020. This well is an appraisal well designed to provide
additional gas to the Moftinu gas plant. Permitting for this well has
been completed. This well will allow the Moftinu Gas Plant to operate
under an extended production plateau.


Tunisia


Operations in Tunisia are ramping up after a prolonged period of
restricted activity due to the difficult social conditions in the
country. The Company’s local team commenced the reopening of the Chouech
Es Saida field in southern Tunisia in late Q1 2019. Initial steps
include the re-hiring of employees, road clearing, inspection of down
hole equipment and consumable inventories, tendering for services and
site inspections. These procedures are ongoing, with work to replace the
pumps in wells due to commence during the second quarter and production
anticipated in early Q3 2019.


The Company also expects to deploy additional capital to the Sabria
field in the form of a re-entry into a well that was mechanically
damaged during completion many years ago by a previous concession
holder. The Company views activities like this as excellent capital
allocation with low exploration risk and technical risk that has been
mitigated over the years by improving technology. The Sabria field has
been producing, since its discovery, on simple primary production.
Serinus is considering applying artificial lift to this field. This
capital investment work at Sabria is anticipated to start in late 2019.

The attachment to this current report contains text of the original
press release in English, which has been filed by the Company in the UK
and will also be available on Company’s website: www.serinusenergy.com
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
--
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-13Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony