Zobacz wszytkie

MAKARONY POLSKIE S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję (ESPI)

14.05.2019 10:57

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr12/2019


Data sporządzenia: 2019-05-14
Skrócona nazwa emitenta
MAKARONY POLSKIE S.A.
Temat
Powołanie osoby zarządzającej Makarony Polskie SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11 z dnia 14 maja 2019 roku, dotyczącego zwołania na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Makarony Polskie SA, Spółka informuje, że z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 dobiegnie końca VIII kadencja Zarządu. Jednocześnie, z tym samym dniem wejdą w życie Uchwały nr 6 i 7 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku w przedmiocie ustalenia, że Zarząd IX kadencji będzie jednoosobowy oraz w przedmiocie powołania Zarządu IX kadencji w osobie Pana Zenona Daniłowskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza we wskazanych Uchwałach postanowiła, że uchwały te wejdą w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 – Zgromadzenie to, raportem bieżącym nr 11 z dnia 14 maja 2019 roku, zwołane zostało na dzień 18 czerwca 2019 roku.

Pan Zenon Daniłowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Pan Zenon Daniłowski posiada wiedzę ekspercką z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi, hurtowego obrotu żywnością, produkcji makaronów oraz przetworów owocowo-warzywnych, programów europejskich dla przedsiębiorców i społeczności lokalnych oraz form pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W latach 1984-1991 pracownik naukowo - dydaktyczny w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (prowadziła badania naukowe z zakresu gospodarki rynkowej oraz zajęcia dydaktyczne ze studentami, brał udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą).
W latach 1991-2012 roku Prezes Zarządu spółki Praska Giełda Spożywcza SA, podmiotu dominującego grupy kapitałowej funkcjonującej na szeroko rozumianym rynku spożywczym. Od maja 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej Praska Giełda Spożywcza SA.
Od lipca 2007 roku do maja 2012 roku Pan Zenon Daniłowski pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, a od maja 2012 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki.
Pan Zenon Daniłowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Makarony Polskie SA.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MAKARONY POLSKIE S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-082Rzeszów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podkarpacka15a
(ulica)(numer)
017 8753010017 8753020
(telefon)(fax)
biuro@makarony.plwww.makarony.pl
(e-mail)(www)
8133278856691674708
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-05-14Beata Majewska-KarpProkurent


2019-05-14Tomasz BlatProkurentpodstrony