Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: SA-QS1 2019 (ESPI)

16.05.2019 08:00

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2019
(kwartał) (rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie USD
data przekazania: 2019-05-16
SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży pomniejszone o opłaty koncesyjne5 8196 7711 3541 620
Koszty ogólnego zarządu(2 546)(2 365)(592)(566)
Koszty płatności w formie akcji własnych(829)(437)(193)(105)
Koszty finansowe(5 399)(2 467)(1 256)(590)
Zysk/(strata) netto(8 820)3 395(2 052)813
Zysk/(strata) netto przypadająca na akcję - podstawowy i rozwodniony(0,04)0,03(0,01)0,01
Średnia ważona liczba akcji (w tys.)220193150 652220 193150 652
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 859(3 155)2 526(755)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(961)(691)(224)(165)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6 375)(10 305)(1 483)(2 466)
BILANS - poniższe pozycje bilansu zostały podane odpowiednio na dzień 31 marca 2019 (kolumna 1. i 3.) oraz na dzień 31 grudnia 2018 (kolumna 2. i 4.)31 marca.201931 grudnia 201831 marca.201931 grudnia 2018
Aktywa obrotowe razem43 68650 67710 15811 786
Aktywa trwałe razem417 929404 28997 17694 029
Aktywa razem461 615454 966107 334105 815
Zobowiązania krótkoterminowe razem98 891108 71422 99425 285
Zobowiązania długoterminowe razem308 868296 09471 81868 865
Kapitał zakładowy razem1 449 6391 410 556337 068328 065
Kapitał własny razem53 85550 15812 52211 666


Powyższe dane finansowe za I kwartał 2019 i 2018 roku zostały
przeliczone z USD według następujących zasad:i)
przeliczenie wartości wyrażonych w USD na PLN:- pozycje
aktyw
podstrony