Zobacz wszytkie

SERINUS ENERGY PLC.: Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję (ESPI)

16.05.2019 14:21

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr20/2019
Data sporządzenia:2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
SERINUS ENERGY PLC.
Temat
Powołanie osób zarządzających na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Kierownictwo SERINUS ENERGY plc („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały powołujące – w drodze reelekcji - następujące osoby na członków Rady Dyrektorów („Dyrektorzy”):

1. Łukasz Rędziniak
2. Jeffrey Auld
3. Eleanor Barker
4. James Causgrove
5. Dawid Jakubowicz
6. Tracy Heck

Wskazani Dyrektorzy zostali powołani na okres kadencji kończący się z dniem następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców.

Dwóch z sześciu członków Rady Dyrektorów Spółki, tj. pan Causgrove i pani Barker są niezależnymi dyrektorami. Rada uznała, że pan Auld (CEO Spółki) i pani Heck (CFO Spółki), będący Dyrektorami wykonawczymi w Radzie Dyrektorów, oraz panowie Rędziniak i Jakubowicz, jako członkowie kadry kierowniczej spółki Kulczyk Investments S.A. (która posiada 38,09% wyemitowanych i pozostających w obrocie Akcji Spółki) nie są niezależnymi dyrektorami. Liczba niezależnych Dyrektorów (2) jest niższa od liczby dyrektorów niebędących Dyrektorami niezależnymi (4). Dla potrzeb stosowania niezależnej oceny w ramach swoich zadań, Rada Dyrektorów zapewniła udział niezależnych dyrektorów w składzie jej komitetów, zaś w przypadku członkostwa pana Rędziniaka w Komitecie ds. Wynagrodzeń i Komitecie ds. Nominacji jego niezależność w stosunku do kierownictwa Spółki.

W załączniku do niniejszego raportu bieżącego Spółka przedstawia informacje dotyczące powołanych Dyrektorów zgodnie z §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
PlikOpis
20 2019_załącznik - powołani dyrektorzy.pdf
20 2019_attachment.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No.: 20/2019Date: 2019-05-16Issuer’s
trading name: SERINUS ENERGY plc


Title: Appointment of the Directors for the Next Term


Legal basis: Article 56, Section 1, Item 2 Act on Public Offering –
current and periodical information


Content:The Management of SERINUS ENERGY plc (the “Company”)
hereby informs that on 16 May 2019 its annual general meeting of
shareholders (“AGM”) adopted resolutions to the effect that the
following persons have been re-appointed as the members of the Board of
Directors of the Company (“Directors”):


1. Łukasz Rędziniak


2. Jeffrey Auld


3. Eleanor Barker


4. James Causgrove


5. Dawid Jakubowicz


6. Tracy Heck


The Directors have been elected to hold such office until the next
annual meeting of shareholders or until their successors are duly
elected or appointed.


Two of the Company’s six directors, being Mr. Causgrove and Mrs. Barker,
are independent. The Board has concluded that Mr. Auld (CEO) and Ms.
Heck (CFO) as Executive Directors of the Company, and Mr. Rędziniak and
Mr. Jakubowicz as executive officers of Kulczyk Investments S.A. (which
owns approximately 38.09% of the issued and outstanding Shares of the
Corporation) are not independent. The number of independent Directors
(2) is below the number of non-independent Directors (4). To facilitate
the exercise of independent judgment in carrying out its
responsibilities, the Board has ensured that all of its committees are
comprised of independent Directors or, in the case of Mr. Rędziniak’s
membership of the Remuneration Committee and the Nomination Committee,
that he is independent of Management of the Corporation.


The Company encloses information about the appointed Directors in an
attachment to this report pursuant to Art. 10 of the Ordinance of the
Ministry of Finance dated 29 March 2018 on current and periodical
information […].
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SERINUS ENERGY PLC.
(pełna nazwa emitenta)
SERINUS ENERGY PLC.Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
JE1 8SBSt Helier, Jersey
(kod pocztowy)(miejscowość)
28 Esplanade
(ulica)(numer)
+1 (403) 264-8877+1 (403) 264-8861
(telefon)(fax)
info@serinusenergy.comwww.serinusenergy.com
(e-mail)(www)
-- -
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Jeffrey AuldPrezes i Dyrektor Generalny (CEO)Jeffrey Auld
podstrony