Zobacz wszytkie

GETIN: Rezygnacja Członka RN (ESPI)

17.05.2019 14:51

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr26/2019


Data sporządzenia: 2019-05-17
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, że dzisiaj, tj. 17 maja 2019 r., Pan Marek Grzegorzewicz złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta za rok 2018 zwołanego na dzień 29 maja 2019 roku oraz o nieubieganiu się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz.757).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
www.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-17Piotr KaczmarekPrezes Zarządu
2019-05-17Krzysztof Jarosław BieleckiI Wiceprezes Zarządu
podstrony