Zobacz wszytkie

GETIN: ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza (ESPI)

23.05.2019 16:00

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr27/2019
Data sporządzenia:2019-05-23
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że dzisiaj w trybie art. 401 § 4 k.s.h., LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, zgłosił Emitentowi projekty uchwał, dotyczące sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 maja 2019 r. w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Projekty uchwał oraz życiorysy zawodowe kandydatów na Członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci złożyli oświadczenia o zgodzie na kandydowanie oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych. Ponadto panowie Stanisław Wlazło i Adam Maciejewski złożyli oświadczenia w zakresie spełniania kryteriów niezależności Członków Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki
PlikOpis
zal. 1_Projekty uchwał.pdfProjekty uchwał
zal. 2_Życiorysy.pdfŻyciorysy kandydatów

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GETIN HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
GETINBanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gwiaździsta66
(ulica)(numer)
071 797 77 00071 797 77 16
(telefon)(fax)
info@getinsa.plwww.getin.pl
(e-mail)(www)
895-16-94-236932117232
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-23Krzysztof Jarosław BieleckiI Wiceprezes Zarządu
2019-05-23Krzysztof FlorczakCzłonek Zarządu
podstrony