Zobacz wszytkie

SUNEX S.A.: Umowa o dofinasowanie z PARP (ESPI)

28.05.2019 11:11

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr14/2019


Data sporządzenia: 2019-05-28
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Zawarcie umowy o dofinasowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż uzyskał oficjalne potwierdzenie zawarcia przez Spółkę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu; "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera w branży" w ramach Poddziałania 3.2.1. Badanie na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskanie finansowania zapowiadane raportem bieżącym nr 8/2018 jest elementem projektu inwestycyjnego tworzenia parku maszynowego, który będzie składał się z linii technologicznych umożliwiających produkcję urządzeń różnych typów, które będą mogły być samodzielne bądź w zestawach (kompletach) włączone do oferty Spółki. Warunkowy charakter umowy pozwala Spółce na wybór finansowania pomiędzy przedmiotową umową, a umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 7 marca 2019 r.

Zgodnie z umową Spółka zobowiązana jest do przedstawienia w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r. analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska wraz z zezwoleniem na inwestycję. W przypadku niespełnienia tych warunków umowa ulega rozwiązaniu z dniem 7 czerwca 2019 r. Przyznana kwota dofinansowania wynosi maksymalnie 2.793.600,00 zł, przy wartości wydatków kwalifikowalnych w wysokości 7.936.600,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 9.741.180,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu upływa w dniu 30 czerwca 2019 r. Emitent zawnioskował w dniu dzisiejszym o wydłużenie ww. terminów tj. na spełnienia warunków jak i okresu kwalifikowalności wydatków, odpowiednio na 4 września 2019 r. i 31 października 2019 r.
Warunkiem wypłaty dofinansowania jest w szczególności ich poniesienie zgodnie z warunkami określonymi w umowie i złożenie wniosku o wypłatę dofinasowania w okresie kwalifikowalności wydatków. Emitent zobowiązany jest do osiągnięcia założonych celów i wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie oraz umowie, zapewnienia trwałości efektów projektu i utrzymanie inwestycji przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu. Na Emitenta nałożone zostały także obowiązki sprawozdawcze w zakresie informowania o stanie realizacji projektu. W sytuacji zaistniałych nieprawidłowości w realizacji umowy ujawnionych w toku jej realizacji lub po jej zakończeniu podmiotowi finansującemu służy uprawnienie do rozwiązania umowy i wstrzymania dofinansowania lub żądania jego zwrotu. W przypadku zwrotu dofinansowania zobowiązanie Emitenta powiększone będzie o odsetki obliczane jak dla zobowiązań podatkowych. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco opatrzony klauzulą nie na zlecenie wraz z deklaracją wekslową upoważniającą do wypełnienia weksla na sumę odpowiadającą udzielonemu dofinansowaniu z odsetkami obliczonymi jak dla zobowiązań podatkowych.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUNEX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piaskowa7
(ulica)(numer)
+48 32 414 92 12+48 32 414 92 13
(telefon)(fax)
info@sunex.plwww.sunex.pl
(e-mail)(www)
639-18-14-766277950758
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-28Monika CzekałaCzłonek Zarządu
2019-05-28Beata KoronaProkurent
podstrony