Zobacz wszytkie

TALEX: SA-Q1 2019 (ESPI)

30.05.2019 07:13

Nazwa arkusza: STRONA TYTUŁOWA

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-03-31
data przekazania: 2019-05-30
TALEX SA
(pełna nazwa emitenta)
TALEXInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
61-619Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Karpia27 d
(ulica)(numer)
061 827 55 00061 827 55 99
(telefon)(fax)
biuro@talex.plwww.talex.com.pl
(e-mail)(www)
782-00-21-045004772751
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów23 05422 0465 3645 276
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-514414-12099
Zysk (strata) brutto-604350-14184
Zysk (strata) netto-508275-11866
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 576-759-367-182
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-985-1 442-229-345
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 790-1 793-416-429
Przepływy pieniężne netto, razem-4 351-3 994-1 012-956
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)81 81277 86219 02018 501
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)27 20825 4496 3266 047
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 8676 7531 3641 605
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)14 69211 4733 4162 726
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)54 60452 41312 69512 454
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000697713
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,931,700,450,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)18,2017,474,234,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,301,200,300,29


W pozycji XVI
zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podano jako wartość zannualizowaną.


Zasady przelicza nia podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na
EURO.Dla pozycji od I do VIII zastosowanokurs średni dla danego okresu,
obliczony jako średnia arytmetyczna kurs
podstrony