Zobacz wszytkie

ARCUS S.A.: ZWZ - ogłoszenie i porządek obrad (ESPI)

30.05.2019 13:46

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr8/2019
Data sporządzenia:2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
ARCUS S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku.
Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych "K.s.h." oraz § 6 tytuł III ust. 4/a Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Spółka", zwołuje na dzień 27 czerwca 2019 roku, na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie", które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7.

1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w zakresie Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
6.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2018 roku.
8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
13. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką zależną T-matic Systems Spółką Akcyjną.
16. Wolne wnioski.
17.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 1,2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA 2019.pdfPełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA 2019

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCUS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-217Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolejowa5/7
(ulica)(numer)
(0 22) 53 60 900(0 22) 831 70 43
(telefon)(fax)
arcus_espi@arcus.plwww.arcus.pl
(e-mail)(www)
5260308803001345988
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Rafał CzeredysCzłonek Zarządu
podstrony