Zobacz wszytkie

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.: Zmiana wartość nominalnej obligacji serii JWC0520 (ESPI)

30.05.2019 15:20

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr17/2019


Data sporządzenia: 2019-05-30
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zmiana wartość nominalnej obligacji serii JWC0520
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 maja 2019 r. Spółka dokonała wykupu 40 % pierwotnej wartości nominalnej obligacji serii JWC0520, oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000118, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2017 r. z terminem zapadalności 29 maja 2020 r. w łącznej liczbie 70.000, w początkowej wartości nominalnej 1.000 zł każda obligacja („Obligacje”). Łącznie z wykupem przeprowadzonym w dniu dzisiejszym Spółka wykupiła 50 % wartości nominalnej każdej z Obligacji.
W związku z powyższym zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed bieżącym wykupem wynosiła 900 zł a obecnie wynosi 500 zł.

Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji Obligacji w terminie wskazanym w warunkach.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091Ząbki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Radzymińska326
(ulica)(numer)
22-77-17-708
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pljwconstruction.com.pl
(e-mail)(www)
125-00-28-307010621332
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2019-05-30Wojciechert RajchertCzłonek Zarządu
podstrony