Zobacz wszytkie

SEVENET S.A.: NWZ - projekty uchwały: program motywacyjny, dematerializacja akcji serii G, zmiany w RN (ESPI)

31.05.2019 11:43

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr5/2019
Data sporządzenia:2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
SEVENET S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SEVENET S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki SEVENET S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki w Gdańsku przy ul. Galaktycznej 30A. Posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpocznie się o godz. 12.00.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZA;
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego NWZA;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 05/06/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla Członka Zarządu ds. Technicznych Spółki i emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 8.C.
1). ”Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 16 666,60 .zł (szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100).
2).Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii H
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 166 666 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć).
3).Akcje serii H obejmowane będą odpowiednio przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii D emitowanych odpowiednio na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku.”
12. Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku
13. Wolne wnioski;
14. Zamknięcie Zgromadzenia;
Załączniki
PlikOpis
SEVENET_ogloszenie_o_zwolaniu_WZA.pdf
SEVENET_projekt uchwał_NWZA.pdf
SEVENET_formularz_pelnomocnictwa_-_WZA.pdf
SEVENET_formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf
SEVENET_formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SEVENET S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-299Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Galaktyczna30A
(ulica)(numer)
+48 (58) 340 04 00+48 (58) 340 04 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
583-22-02-053191368157
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-31Rafał ChomiczPrezes Zarządu
2019-05-31Joanna BarczykCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych
podstrony