Zobacz wszytkie

MEDICALGORITHMICS S.A.: ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza (ESPI)

05.06.2019 17:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr20/2019
Data sporządzenia:2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Fundusz”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych – żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje wniosek Funduszu wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.

W następstwie powyższego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodaje się nowe punkty 14-16, a dotychczasowe punkty 14 i 15, zostają odpowiednio oznaczone punktami 17 i 18.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku;
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018;
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku;
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
18.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Załączniki
PlikOpis
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_Nationale-Nederlanden OFE_5.06.2019.pdfWniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_Nationale Nederlanden OFE_5.06.2019

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Marek Dziubiński Prezes Zarządu
podstrony