Zobacz wszytkie

MEDICALGORITHMICS S.A.: ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza (ESPI)

05.06.2019 17:52

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr21/2019
Data sporządzenia:2019-06-05
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. Spółka otrzymała od akcjonariusza Pana Marka Dziubińskiego („Akcjonariusz”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeks spółek handlowych – wnioski w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. („Walne Zgromadzenie”) następujących punktów:

- Podjęcie uchwał umożliwiających zakończenie obowiązywania w Spółce programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego, w tym w sprawie uchylenia uchwał nr 8-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczących przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, jak również w sprawie zmiany statutu Spółki.

- Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

- Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. oraz wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia tej umowy.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje wnioski Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem oraz projektami uchwał.
W następstwie powyższego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodaje się nowe punkty 18-20, a dotychczasowy punktu 18 zostaje oznaczony jako punkt 21.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku;
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018;
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku;
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
17.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
18.Podjęcie uchwał umożliwiających zakończenie obowiązywania w Spółce programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego, w tym w sprawie uchylenia uchwał nr 8-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczących przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, jak również w sprawie zmiany statutu Spółki.
19.Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
20.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. oraz wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia tej umowy.
21.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki
PlikOpis
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_M.Dziubiński_5.06.2019 (1).pdfWniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_M.Dziubiński_5.06.2019 (1)
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_M.Dziubiński_5.06.2019 (2).pdfWniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_M.Dziubiński_5.06.2019 (2)
Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_M.Dziubiński_5.06.2019 (3).pdfWniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad_M.Dziubiński_5.06.2019 (3)

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-05Marek Dziubiński Prezes Zarządu
podstrony