Zobacz wszytkie

SUNEX S.A.: ZWZ - projekty uchwał: zmiany na wniosek akcjonariusza (ESPI)

06.06.2019 11:01

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr17/2019
Data sporządzenia:2019-06-06
Skrócona nazwa emitenta
SUNEX S.A.
Temat
Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 26.06.2019 r. na wniosek akcjonariusza spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SUNEX S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 roku do Spółki wpłynął wniosek od pana Romualda Kalyciok, akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Piaskowej 7 (raport ESPI 15/2019), punktów dotyczących podjęcia uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu i zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (punkty 6 f)-h)), który przedstawia się następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za roku obrotowym 2018, tj. za okres od
1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy,
d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za rok 2018,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków za rok 2018,
f) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej,
g) ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu,
h) zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza i zmienionej uchwały przyjmującej porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.
Załączniki
PlikOpis
2019.06.26_Projekty uchwał ZWZ SUNEX_uzupełnienie 2, 13, 14, 15.pdf

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SUNEX S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-400Racibórz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Piaskowa7
(ulica)(numer)
+48 32 414 92 12+48 32 414 92 13
(telefon)(fax)
info@sunex.plwww.sunex.pl
(e-mail)(www)
639-18-14-766277950758
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-06Beata KoronaProkurent
podstrony