Zobacz wszytkie

GINO ROSSI S.A.: Rejestracja konwalidacji kapitału w KRS (ESPI)

07.06.2019 14:36

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr44/2019


Data sporządzenia: 2019-06-07
Skrócona nazwa emitenta
GINO ROSSI S.A.
Temat
Rejestracja zmiany Statutu Spółki w związku z procesem obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji 120.500.000 akcji serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) informuje, że Spółka powzięła wiadomość o rejestracji w dniu 6 czerwca 2019 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki dotyczących m. in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 120.500.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K. Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) wraz z jego jednoczesnym podwyższeniem o kwotę 60.250.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) – z kwoty obniżonego kapitału zakładowego w wysokości 25.166.547,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), do kwoty 85.416.547,50 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) nastąpiło poprzez emisję 120.500.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o łącznej wartości nominalnej 60.250.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) na podstawie Uchwały Nr 4/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego („Uchwała”).
Wskutek zarejestrowania zmian wskazanych w Uchwale § 6 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
§ 6
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85.416.547,50 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
1) 1.926.130 (milion dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
2) 7.704.660 (siedem milionów siedemset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
3) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
4) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
5) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
6) 449.496 (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
7) 18.216.600 (osiemnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
8) 15.918.443 (piętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
9) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
10) 2.387.766 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda;
11) 120.500.000 (słownie: sto dwadzieścia milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego, wynosi 170.833.095 (słownie: sto siedemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć).
Jednocześnie sąd rejestrowy dokonał również zmiany treści § 6b Statutu Spółki poprzez dostosowanie tego postanowienia do nowo ustalonej wartości nominalnej akcji Spółki. Zmiana § 6b Statutu Spółki wynika z Uchwały Nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Nowa treść § 6b Statutu Spółki otrzymała następujące brzmienie:
§ 6b
Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 17 grudnia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 2.387.766,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 4.775.532 (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 2.387.766 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych).

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-07
Tomasz Malicki

Mariusz Drużyński
Prezes Zarządu

Członek Zarządu
podstrony