Zobacz wszytkie

GTC: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii N (ESPI)

10.06.2019 15:28

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO










Raport bieżący nr12/2019






Data sporządzenia: 2019-06-10
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre S.A. (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela Serii N („Akcje Serii N”).
Subskrypcja Akcji Serii N nastąpiła na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii N lub praw do akcji serii N („Uchwała o Podwyższeniu Kapitału”).
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w dniu 6 czerwca 2019 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w dniu 6 czerwca 2019 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Maksymalna liczba Akcji Serii N, które mogły zostać wyemitowane na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału wynosiła 21.607.000.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 2.018.126 Akcji Serii N.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 2.018.126 Akcji Serii N.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 8,29 zł za jedną Akcję Serii N.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje Serii N zostały objęte przez dwa (2) podmioty.
10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii N nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 16.730.264,54 zł.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty: 65.000 EUR (277.160 zł po przeliczeniu według średniego kursu wymiany PLN/EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji niniejszego raportu), przy czym wszystkie te koszty dotyczą punktu a) (przygotowanie i przeprowadzenie oferty), gdyż punkty b), c) i d) nie znajdują zastosowania: akcje Serii N nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego, w związku z ofertą publiczną akcji Serii N ani ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie został przygotowany prospekt emisyjny, a w związku z ofertą publiczną nie prowadzono działań promocyjnych.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,03 EUR (0,13 zł po przeliczeniu według średniego kursu wymiany PLN/EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji niniejszego raportu).
14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych (dla przypadku, w którym do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności): wierzytelność powstała w dniu określonym w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. jako dzień dywidendy, tj. dnia 22 maja 2019 r. Przedmiotem wierzytelności jest roszczenie o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2018. Łączna wartość potrąconych wierzytelności wynosi 16.730.264,54 zł. W związku z tym, że wierzytelność stanowi roszczenie pieniężne nie była sporządzana jej wycena. Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta wraz z liczbą objętych papierów wartościowych wskazane są w tabeli poniżej.
Lp. Inwestor Liczba akcji serii N objęta przez inwestora
1. PKO Bankowy OFE 405,687
2. AVIVA OFE Aviva Santander 1,612,439

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.
Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)







MESSAGE (ENGLISH VERSION)












Closing of the subscription of series N shares


The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) hereby
announces that the private subscription of Series N ordinary bearer
shares (the “Series N Shares”) has been completed.


The Series N Shares were subscribed for pursuant to Resolution No. 18 of
the Ordinary General Meeting of the Company dated 14 May 2019 regarding
the increase of the Company's share capital through the issuance, solely
to certain shareholders of the Company as of the dividend record date,
of ordinary series N bearer shares, the exclusion of all of the
pre-emptive rights of the existing shareholders to all of the series N
shares, the amendment of the Company's statute, the application for the
admission and introduction of series N shares and/or rights to series N
shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock
Exchange and the dematerialisation of series N shares and/or rights to
series N shares ( the “Resolution on the Share Capital Increase”).


1. Date of opening and closing of the subscription or sale: The
subscription agreements for the Series N Shares were executed on 6 June
2019.


2. Date of the allotment of the securities: Not applicable. The
subscription agreements for the Series N Shares were executed on 6 June
2019.


3. Number of securities covered by the subscription or sale: The maximum
number of Series N Shares that could have been issued pursuant to the
Resolution on the Share Capital Increase was 21,607,000.


4. Reduction rate for individual tranches in the event that in any
tranche the number of the allotted securities was smaller than the
number of securities that were subscribed for: Not applicable.


5. Number of securities that were subscribed for under the subscription
or sale: No subscriptions within the meaning of the Commercial Companies
Code were made; under the subscription, 2.018.126 Series N Shares were
subscribed for.


6. Number of securities that were allotted under the subscription or
sale: 2.018.126 Series N Shares were subscribed for in the course of the
subscription.


7. Price at which the securities were acquired (subscribed for):
subscription price – PLN 8.29 per each Series N Share.


8. Number of individuals who subscribed for securities covered by the
subscription or sale in individual tranches: Not applicable – the
private subscription was not divided into individual tranches.


9. Number of individuals who were allotted securities under the
subscription or sale in individual tranches: The Series N Shares were
subscribed for by two (2) entities.


10. Name (business name) of the underwriters that have subscribed for
the securities under underwriting agreements, with a specification of
the number of securities they have subscribed for along with the actual
unit price per security (the issue price or the sale price after the
deduction of the fees charged for subscribing for one security in
performance of an underwriting agreement): Not applicable. The issuance
of the Series N Shares was not subject to any underwriting commitment.


11. Value of the subscription or sale calculated by multiplying the
number of securities covered by the offering by the issue price or the
sale price: PLN 16,730,264.54.


12. Total costs that were recognised as the costs of the issuance,
broken down by cost types, including at least the following cost items:
a) arrangement and implementation of the offering; b) fees charged by
individual underwriters; c) preparation of a prospectus, including the
costs of advisory services; d) promotion of the offering: EUR 65,000
(PLN 277,160 calculated in accordance with the average PLN / EUR
exchange rate published by the National Bank of Poland on the date of
this report) - all such costs are related to point a) (i.e. the
arrangement and implementation of the offering), since points b), c) and
d) did not apply: the series N shares were not subject to any
underwriting undertaking, no prospectus was prepared in connection with
the public offering of the series N shares or the seeking of the
admission thereof to trading on the regulated market, and no promotional
activities were conducted in relation to the public offering.


13. Average cost of the implementation of the subscription or sale
attributable to one security covered by the placement or sale: EUR 0.03
(PLN 0.13 calculated in accordance with the average PLN / EUR exchange
rate published by the National Bank of Poland on the date of this
report).


14. The manner of covering the price for the subscribed (acquired)
securities (in the event the subscription (purchase) for the securities
was made by way of a set-off): the receivable arose on the day specified
in resolution No. 5 of the General Meeting of the Company dated 14 June
2019 as the dividend date, i.e. on 22 May 2019. The subject of the
receivable is a claim for a dividend payment for the financial year
2018. The total value of the set-off receivable is PLN 16,730,264.54.
Due to the fact that the receivable is a pecuniary claim, a valuation of
the receivable was not prepared. The entities that have covered
(purchased) the issuer's securities are indicated in the table below
together with the number of securities covered.


No. Investor Number of series N shares subscribed for by the investor


1. PKO Bankowy OFE 405,687


2. AVIVA OFE Aviva Santander 1,612,439





Disclaimer:


This announcement was prepared in accordance with Article 56.1 of the
Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies
dated 29 July 2005 (the “Act on Public Offering”). This announcement is
for information purposes only and is made to satisfy the information
requirements with which Globe Trade Centre S.A. as a public company the
shares in which are admitted and introduced to trading on the regulated
market operated by the Warsaw Stock Exchange must comply; furthermore,
it does not constitute or form any part of any offer or invitation to
directly or indirectly subscribe for, underwrite or otherwise acquire
securities of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in
Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for
such securities.


This announcement does not constitute any promotional campaign as set
forth in Article 53.1 of the Act on Public Offering.


In particular, this announcement is not intended for distribution,
whether directly or indirectly, from or to the United States of America
or other jurisdictions where such distribution, publication or use is
prohibited by law. The securities referred to in this announcement have
not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of
1933, as amended, and may be offered or sold in the United States of
America solely under an exemption or as part of transactions which are
not covered by registration requirements under the U.S. Securities Act.





Legal basis:
podstrony