Zobacz wszytkie

ESKIMOS S.A.: Ugoda z BNP Paribas Bank Polska SA (ESPI)

14.06.2019 08:29

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr1/62019


Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
ESKIMOS S.A.
Temat
Podpisanie z Bankiem BNP Paribas ugody w zakresie spłaty kredytu odnawialnego oraz porozumienia w zakresie zmiany do umowy kredytu odnawialnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Eskimos S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku Emitent zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”):
1) umowę ugody („Ugoda”) dotyczącą spłaty kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 30 marca 2015 r.
2) porozumienie(„Porozumienie”) w zakresie zmiany umowy kredytu odnawialnego skupowego udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy z dnia 29 lipca 2016 r.
Zgodnie z Ugodą Bankowi przysługuje na dzień 10 czerwca 2019 r. niesporna, wymagalna łączna wierzytelność w wysokości 6.866.740,30 PLN, na którą składa siękapitał wymagalny z tytułu kredytu w wysokości 6.843.160,01 PLN. Ugoda przewiduje rozłożenie okresu spłaty kwoty wymagalnego kapitału w wysokości 6.843.160,01 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r. Opóźnienie w spłacie rat traktowane jest jako niedotrzymanie warunków udzielenia kredytu, co uprawnia Bank do wypowiedzenia Ugody i skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.
Jednocześnie Emitent wskazuje, że Ugoda zawiera warunek w postaci zobowiązania Emitenta do niewypłacania dywidend przez cały okres jej obowiązywania.
Zgodnie z Porozumieniem Emitent oraz Bank dokonały zmiany do umowy kredytu odnawialnego skupowego z dnia29 lipca 2016 r. obejmującej rozłożenie okresu spłaty kwoty kapitału w wysokości 2.000.000 PLN, płatnego w miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, zgodnie z harmonogramem, na okres do dnia 30 września 2024 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

ESKIMOS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ESKIMOS S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-520Konstancin-Jeziorna
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podgórska4
(ulica)(numer)
(22) 754 36 02(22) 754 36 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
532-13-88-306012418701
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
podstrony