Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Ukonstytuowanie się RN (ESPI)

14.06.2019 14:22

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr9/2019


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaIZOLACJA
Temat


Powołanie członków Rady nadzorczej, jej ukonstytuowanie

Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:

Zarząd IZOLACJI – JAROCIN S.A. na podstawie §5 pkt 4 I 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), informuje o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 14 czerwca 2019 roku na skutek upływu kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w składu Rady członków: Pana Tomasza Ignatowicza, Panią Zofię Pietrus, Panią Ewę Shalaby, Panią Magdalenę Mazur oraz Pana Lesława Śliwko.

Życiorysy nowo wybranych członków Rady Nadzorczej stanowi załącznik.

Zarząd IZOLACJI-JAROCIN SA informuje również, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki, w składzie wyznaczonym mocą uchwał podjętych w dniu 14 czerwca 2019 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ukonstytuowała się w następujący sposób:
Tomasz Ignatowicz- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zofia Pietrus - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Ewa Shalaby- Sekretarz Rady Nadzorczej
Magdalena Mazur – Członek Rady Nadzorczej
Lesław Śliwko – Członek Rady Nadzorczej

Załączniki


PlikOpis

życiorysy członków Rady Nadzorczej 06-2019.pdfżyciorysy członków rady nadzorczej

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-14Piotr WidawskiPrezes zarządu
2019-06-14Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządu
podstrony