Zobacz wszytkie

IZOLACJA: Powołanie Zarządu na nową kadencję (ESPI)

14.06.2019 14:41

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr11/2019


Data sporządzenia: 2019-06-14
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A. informuje, że w związku z upływem kadencji Zarządu oraz z zatwierdzeniem w
dniu 14 czerwca 2018 roku przez Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego
Spółki za 2018 rok. nastąpiło wygaśnięcie mandatów Członków Zarządu. W dniu 14 czerwca Rada Nadzorcza
działając na podstawie art 12 pkt 2 Statutu Spółki powołała na nową kadencję Zarząd w niezmienionym składzie,
tj.:
- Pana Piotra Widawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu IZOLACJI – JAROCIN S.A.
- Pana Mirosława Gołembiewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu IZOLACJI – JAROCIN S.A.
Życiorysy członków Zarządu zostały zamieszczone poniżej i zgodnie z zasadą IZ.1.2. Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW, umieszczone są także na stronie internetowej www.izolacja-jarocin.pl.
Pan Piotr Widawski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Przebieg pracy zawodowej:
•1999 – nadal - „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.; Prezes Zarządu,
•1997 – 1999 - „IZOLACJA – JAROCIN” S.A., Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży, Prokurent,
•1996 – 1997 - „IZOLACJA – JAROCIN” S.A., główny specjalista ds. marketingu,
•1995 – 1996 - „IZOLACJA – JAROCIN” S.A., samodzielny referent ds. marketingu,
•1993 – 1995 - „IZOLACJA – JAROCIN” S.A.; starszy referent ds. marketingu,
•1991 – 1993 - JSHP PRODEX w Jarocinie, kierownik składu celnego; kierownik biura sprzedaży samochodów;
kierownik administracji,
•1988 – 1991 - „TECH-AGRO” Sp. z o.o., specjalista ds. sprzedaży; kierownik hurtowni.
Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych - Pan Piotr Widawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w
stosunku do „IZOLACJI – JAROCIN” S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie
prawnej jako członek jej organu.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Mirosław Gołembiewski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, ukończył
Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
Przebieg pracy zawodowej:
•1999 – nadal – „IZOLACJA – JAROCIN” S.A., dyrektor ds. marketingu i sprzedaży,
•1997 – 1998 – „IZOLACJA – JAROCIN” S.A., kierownik działu marketingu,
•1995 – 1997 – „IZOLACJA – JAROCIN” S.A., starszy referent ds. marketingu,
•1994 – 1995 – „IZOLACJA – JAROCIN” S.A., referent ds. marketingu
Inna działalność w podmiotach konkurencyjnych - Pan Mirosław Gołembiewski nie prowadzi działalności
konkurencyjnej w stosunku do „IZOLACJI – JAROCIN” S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)MESSAGE (ENGLISH VERSION)Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
biuro@izolacja-jarocin.plwww.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2019-06-14Piotr WidawskiPrezes zarządu


2019-06-14Mirosław GołembiewskiCzłonek zarządupodstrony