Zobacz wszytkie

LW BOGDANKA S.A.: Uchwała o wypłacie 0,75 PLN dywidendy (ESPI)

18.06.2019 10:57

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr13/2019


Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
LW BOGDANKA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto LW Bogdanka S.A. za 2018 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. ("Spółka") informuje, że obradujące w dniu 18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2018 r. i wypłaty dywidendy.

Wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk netto w kwocie 51.596.697,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 12/100) ZWZ postanowiło podzielić w następujący sposób:

• Kwotę 25.510.192,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100) przeznaczyć na dywidendę co stanowi 0,75 zł na jedną akcję.

• Pozostałą kwotę, tj. 26.086.504,62 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset cztery złote 62/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.

Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki w liczbie 34 013 590 sztuk.


Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r. oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2019 r.


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 19 ust. 2

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LW BOGDANKA S.A.Surowcowy (sur)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
21-013Puchaczów
(kod pocztowy)(miejscowość)
Bogdanka
(ulica)(numer)
(0-81) 462 56 00(0-81) 462 56 17
(telefon)(fax)
bogdanka@lw.com.plwww.bogdanka.eu
(e-mail)(www)
713-000-57-84430309210
(NIP)(REGON)

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-18Artur WasilPrezes Zarządu
2019-06-18Artur WasilewskiZastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych
podstrony